د لوړو زده کړو مقررې

شمېره د مقررې نوم فایل
1 د پوهنتونو د مالي خپلواکۍ مقرره ډاونلوډ
2 د خصوصي لوړو زده کړو موسسو مقرره ډاونلوډ
3 د لوړو زده کړو موسسو د لیليو مقرره ډاونلوډ
4 د شپې لوړو زده کړو مقرره ډاونلوډ
5 د تحصيلي سندونو د ارزونې مقرره ډاونلوډ
6 د لوړو زده کړو موسسو د تخنيکي همکارانو د حقوقو او امتیازاتو مقرره ډاونلوډ
7 د ملکي بورسونو د تنظیم مقرره ډاونلوډ
8 د فوق لیسانس لوړو زده کړو مقرره ډاونلوډ
9 د لوړو زده کړو موسسو د علمي کادر غړو د معاشونو او امتیازاتو مقرره ډاونلوډ
10 د لوړو زده کړو وزارت د دندو د تنظیم مقرره ډاونلوډ