د خدمتونو وړاندې کولو فورمونه

شماره عنوان دانلود فایل
1

د علمي – څېړنیزې رسالې په هکله د نظر څرګندولو فورم

دانلود

2

د علمي بنسټونو د بې مسولیتي فورم

دانلود
3

د ملکي خدمتونو د بستونو فورم

دانلود
4

علمي – تالیفي اثر په هکله د نظر څرګندولو فورم

دانلود
5

د تالیفي اثر د پروپوزل فورم

دانلود
6

علمي کادري بستونو فورم

دانلود
7

د ژباړې اثر په هکله د نظر څرګندولو فورم

دانلود
8

د څېړنیز پروپوزل فورم

دانلود
9

اطلاعاتو د غوښتلو فورم

دانلود
10

د ژباړل کېدونکي اثر د پروپوزل فورم

دانلود
11

د ژباړونکي د ژمنلیک فورم

دانلود
12

د شکایتونو فورم

دانلود
13

فورم رسیدگی به شکایات

دانلود

 

د بهرنیو اړیکو او بورسونو د تنظیم ریاست فورمونه

شماره عنوان دانلود فایل
1

بورسونو ته د نوماندانو د فورم چک لېست

دانلود

2

په شخصي لګښت د بورس فورم

دانلود
3

د لېسانس لپاره فورم

دانلود
4

د ماسټري لپاره فورم

دانلود
5 د دوکتورا لپاره فورم دانلود
6

د جرمي بې مسولیتي فورم

دانلود
7

د روغتیایي معایناتو فورم

دانلود

 

له کرښو وتلي تحصیلي اسنادو معادلت او ارزونې ریاست

شماره عنوان دانلود فایل
1

د لېسانس تحصیلي سند ارزونې فورم

دانلود

2

د ماسټرۍ تحصیلي سند ارزونې فورم

دانلود
3

د دوکتورا تحصیلي اسنادو ارزونې فورم

دانلود

 

فورم های تبدیلی 

شماره عنوان دانلود فایل
1

د دولتي پوهنتونونو تبدیلۍ فورم

دانلود

2

د خصوصی پوهنتونونو تبدیلۍ فورم

دانلود