لایحې

شماره نام لایحه فایل
1

 لوړو زده کړو په موسساتو کې د نظم او دسپلین لایحه

ډاونلوډ
2  لوړو زده کړو په موسساتو کې د ديپارتمنتو د آمرینو د ټاکلو لایحه ډاونلوډ
3

 لوړو زده کړو موسساتو ازموینو د اخیستلو لایحه

ډاونلوډ
4 عالي شورا د جلسو سمون لایحه ډاونلوډ
5 لایحۀ جذب در کادر علمی ډاونلوډ
6

د نوي کرېډټ سیستم لایحه

ډاونلوډ
7 لوړو زده کړو د موسساتو کرېډت سیستم لایحه ډاونلوډ