لایحې

شماره نام لایحه فایل
1 لایحۀ نظم و دسپلین در مؤسسات تحصیلات عالی ډاونلوډ
2 لایحۀ برگزاری انتخابات آمرین دیپارتمنت
ها در مؤسسات تحصیلات عالی
ډاونلوډ
3 لایحۀ امتحانات موْسسات تحصیلات عالی ډاونلوډ
4 لایحۀ تنظیم جلسات شورای عالی ډاونلوډ
5 لایحۀ جذب در کادر علمی ډاونلوډ
6 لایحۀ سیستم کریدت جدید ډاونلوډ
7 لایحۀ سیستم کریدت مؤسسات تحصیلات عالی ډاونلوډ