مقرره های وزارت تحصیلات عالی

شماره نام مقرره فایل
1 مقرره استقلالیت مالی پوهنتون ها از اینجا دانلود نمایید
2 مقرره موسسات تحصیلات عالی خصوصی از اینجا دانلود نمایید
3 مقرره لیلیه های موسسات تحصیلات عالی از اینجا دانلود نمایید
4 مقرره تحصیلات عالی شبانه از اینجا دانلود نمایید
5 مقرره ارزیابی اسناد تحصیلی از اینجا دانلود نمایید
6 مقرره حقوق و امتیازات همکاران تخنیکی موسسات تحصیلات عالی از اینجا دانلود نمایید
7 مقرره تنظیم بورس های ملکی از اینجا دانلود نمایید
8 مقرره تحصیلات عالی فوق لیسانس از اینجا دانلود نمایید
9 مقرره معاش و امتیازات اعضای کادر علمی موسسات تحصیلات عالی از اینجا دانلود نمایید
10 مقرره تنظیم وظایف وزارت تحصیلات عالی از اینجا دانلود نمایید
11 مقرره آموزش دوره لیسانس شاز اینجا دانلود نمایید