د وزارت مقام، معینانو او رئیسانو اړيکشمېرې

مسوولینو د واټس اپ شمېري 

شمیره نوم معینیت/ریاست او آمرین د ټلفون شمېره
1 -- وزیر ۰۲۰۲۵۰۰۴۹
2 -- معین علمی ۰۲۰۲۵۰۰۳۷۸
3 -- مالي او اداري معین ۰۲۰۲۵۰۰۳۲۰
4  -- د محصلانو چارو معین ۰۲۰۲۵۰۰۷۰۲
5 -- د وزارت د مقام د دفتر ریاست ۰۲۰۲۵۰۰۳۸۵
6 پوهنوال محمد شریف آمین د دولتي پوهنتونونو د محصلانو رئیس ۰۲۰۲۵۰۰۳۸۶
7 -- د معلوماتي ټکنالوژۍ رئيس ۰۲۰۲۵۰۰۴۷۵
8 -- د اکاډمیکو چارو د انسجام رئیس ۰۲۰۲۵۰۰۰۴۸
9 -- د تفتیش رئیس ۰۲۰۲۵۰۰۰۴۷
10 -- د خصوصی پوهنتونونو د محصلانو رئیس ۰۲۰۲۵۰۳۵۸۹
11 پوهندوی دوکتور نوراحمد اخندزاده رییس ارتباط خارجه و تنظیم بورسیه ها ۰۲۰۲۵۰۰۳۲۴
12 -- د اطلاعاتو، نشراتو او عامه اړیکورئیس ۰۲۰۲۵۰۰۳۲۵
13 -- رییس پلان و پالیسی ۰۲۰۲۵۰۰۳۲۳
14 -- رییس انکشاف برنامه های علمی ۰۲۰۲۵۱۰۸۳۴
15 پوهندوی دوکتورغلام رحیم اواب رییس تقرر و ترفیعات علمی ۰۲۰۲۵۰۲۱۵۹
16 -- د بشري سرچینو رئیس ۰۲۰۲۵۱۰۸۸۳
17 -- رییس تضمین کیفیت و اعتبار دهی ۰۲۰۲۵۱۰۵۸۸
18 دوکتور محمد ولی حنیف رییس نظارت وارزیابی ۰۲۰۲۵۰۲۹۰۳
19 -- رییس تدارکات ۰۲۰۲۵۰۲۵۰۸
20 -- ریاست مالی و حسابی ۰۲۰۲۵۰۰۳۱۹
21 -- رییس اداری و زیربنا ۰۲۰۲۵۰۰۳۶۴
22 -- د تالیف او ترجمې د څیړنې رئیس ۰۲۰۲۵۰۰۶۴۵
23 -- د وزارت د مقام ویاند ۰۲۰۲۵۰۰۹۶۹
24 -- د پذیرش آمر ۰۲۰۲۵۱۱۵۷۶