د اطلاع رسونې مسؤلین

 

شهرت دنده د اړیکې شمیره بریښنالیک

پوهنیار حامد عبیدی

د وزارت د مقام ويندوی

۰۷۴۴۵۵۶۶۶۶

۰۲۰۲۵۰۰۹۶۹

spokesman@mohe.gov.af