اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد پوهنتون پولی تخنیک کابل

eshaq_admin
gdgd

بدینوسیله به تاسی ازفقره (۲) ماده چهل و سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده می شود که ریاست پوهنتون پولی تخنیک کابل درنظر دارد قرارداد پروژه (حفریک حلقه چاه عمیق و وصل آن به شبکه آبرسانی این پوهنتون واقع میرویس میدان، برای سال ۱۴۴۴ تحت شماره داوطلبی MOHE/KPU/W/104/NCB به شرکت حفر چاه عمیق لطیفی  دارنده جواز نمبرD-3594-4 آدرس: واقع آپارتمان (۱) سرک بانک خون ناحیه (۵) هرات به قیمت مجموعی (۲۹۲۶۹۴۴) دوملیون نه صدو بیست وشش هزارونه صدوچهل چهارافغانی ازبودجه عادی  اعطاء نماید.
   اشخاص حقیقی وحکمی که هرگونه اعتراض درزمینه داشته باشند،می توانند اعتراض خویش را ازتاریخ نشراعلان الی مدت هفت روز تقویمی طورکتبی توام با دلایل آن به ریاست پوهنتون پولی تخنیک کابل واقع کارته مامورین، ناحیه پنجم کابل – افغانستان وفق احکام ماده پنجاهم قانون تدارکات ارایه نمایند.
  این اطلاعیه به معنی عقدقرارداد نبوده والی تکمیل میعاد فوق الذکر وطی مراحل قانونی بعدی.قرارداد منعقد نخواهد شد.

Latest announcements

Wed, Jul 27 2022 8:38 AM
Background image

Invitation for Bids (IFB)

Invitation for Bids (IFB)

For

Procurement of Laboratory Equipment for Hydraulics, Hydrology & Water and Sewage quality testing laboratory for Kabul Polytechnic University

IFB No: MOH . . .

Thu, Jan 23 2020 6:28 AM
Background image

50 Pakistan Scholarship for Afghanistan Kankor High Score Winners

Location: Pakistan

Number of Scholarships: 50

Targeted group:High score obtainers of kankor

Deadline:january 28,2020

Ministry of Higher education of Afghanistan has announced that . . .

Back to announcements