فورم های عرضه خدمات

شماره عنوان دانلود فایل
1

فورم ابراز نظر رساله علمی- تحقیقی

دانلود

2 فورم عدم مسولیت نهادهای علمی دانلود
3 فورم بست های خدمات ملکی دانلود
4 فورم ابراز نظر اثر علمی-تالیفی دانلود
5 فورم پروپوزل اثر تالیفی دانلود
6 فورم بست های کادر علمی دانلود
7

فورم ابراز نظر اثر ترجمه

دانلود
8 فورمه پروپوزل تحقیق دانلود
9 فورم تقاضای اطلاعات دانلود
10

فورم پروپوزل ترجمه اثر

دانلود
11

 فورم تعهد نامه مترجم

دانلود
12

فورم شکایات

دانلود
13

فورم رسیدگی به شکایات

دانلود

 

فورم های ریاست ارتباط خارجه و تنظیم بورس ها

شماره عنوان دانلود فایل
1

چک لست فورم های کاندید بورس

دانلود

2

فورم بورس به مصرف شخصی

دانلود
3 فورم ها برای مقطع لیسانس دانلود
4 فورم ها برای مقطع ماستری دانلود
5 فورم ها برای مقطع دوکتورا دانلود
6 فورم عدم مسئولیت جرمی دانلود
7 فورم معاینات  صحی دانلود

 

ریاست ارزیابی و معادلت اسناد تحصیلی بیرون مرزی

شماره عنوان دانلود فایل
1

فورم (I)  ارزیابی سند تحصیلی مقطع لیسانس

دانلود

2 فورم (II)  ارزیابی سند تحصیلی مقطع ماستری دانلود
3

فورم (III)  ارزیابی سند تحصیلی مقطع دوکتورا

دانلود

 

فورم های تبدیلی 

شماره عنوان دانلود فایل
1

فورم تبدیلی پوهنتون های دولتی

دانلود

2

فورم تبدیلی پوهنتون های خصوصی

دانلود