کړنلارې

شماره نام طرزالعمل فایل
1 د پوهنتونونو ازموینو اخیستلو طرزالعمل ډاونلوډ
2 په پوهنتونونو کې د تدریسي کیفیت ارزونې طرزالعمل ډاونلوډ
3 د دیپلوم ویشلو طرزالعمل ډاونلوډ
4 د نیمه عالي موسساتو څخه عالي موسساتو د فارغانو د نیولو طرزالعمل ډاونلوډ
5 خصوصي لوړو زده کړو موسساتو د کانکور ازموینو اخیستلو طرزالعمل ‌ډاونلوډ