اعلان تدارکاتی پوهنتون کابل

baqir_admin
ل

Publish Date

Closing Date

فورم شماره: P_ 01

پروژه تهیه و تدارک دولات لات اول به مقدار80000  هشتاد هزار لیتر تیل دیزل اعلی به مشخصات L-02-62 وتیل پطرول به مقدار ۱۵۰۰۰ پانزده هزار لیتر به مشخصات A-92  و لات دوم به مقدار ۶۰۰۰۰ شصت هزار کیلو گرام گاز مایع اعلی باکیفیت و بهترین ضرورت مدیریت عمومی محاسبه اجناس بابت سال مالی ۱۴۰۰ پوهنتون کابل.

ریاست پوهنتون کابل وزارت تحصیلات عالی از تمام واجدین شرایط دعوت می نماید، تا در پروسه داوطلبی تهیه و تدارک دو لات، لات اول دونوع تیل، دیزل و پطرول،  و لات دوم گاز مایع جهت پخت وپز مواد اعاشوی لیلیه ها و تسخیتن شعبات اداری و پوهنخی های پوهنتون کابل به مقدار فوق الذکر دارای نمبر تشخیصیه ذیل:

MOHE/KU/1400/G-08/NCB/1L…2L اشتراک نموده، نقل چاپ شده شرطنامه و آفر مـربوطه را درحافظهء فلش دسک خویش از مدیریت قرار داد های آمریت تهیه و تدارکات ریاست پوهنتون کابل بـدست آورده، آفرهای خویش را مطابق شرایط مندرج شرطنامه و طبق قانون و طرزالعمل تدارکات طور سر بسـته از تاریخ نشر اعلان الی ۲۱ روز تقویمی به ساعت 10:00 ده بجه قبل از ظهر طبق تاریخ مندرج شرطنامه به مدیریت قرارداد های آمریت تهیه و تدارکات واقع جمال مینه کارته سخی مقابل شفاخانه علی آباد ناحیه سوم شهر کابل ارایه نمایند. آفر های ناوقت رسیده و انترنتی قابل پذیرش نمی باشد.  

تضمین آفـر بصــورت گرانتی بانک قابل قبول است. مقدار تضمین آفر لات اول دو نوع تیل دیزل و تیل پطرول بصـورت گرانتی بانک یکی از بانک های معتبر مبلغ ( ۲۷۴۰۰۰) دو صد و هفتادو چهار هزار افغانی، تضمین آفر لات دوم یکــی از بانک های معتبر مبلغ (۱۸۹۰00) یکصدو هشتادو نه هزار افغانی ارایه نمایند. جلسه آفرگشایی بعد از نشر اعلان 21 روز تقویمی الی ساعت 10:00ده بجه قبل ظهر در دفتر آمریت تهیه و تدارکات ریاست پوهنتون کابل واقع پارکینگ وسایط سابقه دهلیز پوسته خــانه دست راست اطاق نمبر (4) تــدویر می گردد.

More tenders

Sun, Apr 11 2021 11:29 AM
Background image

اطلاعیه اعطای قرار داد پروژه Third Party Validation (TPV) of Disbursement Link Indicators (DLIs)

Contract Award Notice

Client: Ministry of Higher Education,

Project: Higher Education Development Program-HEDP-

County: Islamic Republic of Afghanistan

Contract Title: Consultancy . . .

Tue, Dec 08 2020 7:40 AM Kabul
Background image

Kabul Poly Technique University Contract Award Notice

Kabul Poly Technique University invites all eligible bidders to participate in the competitive request for quotations process project of (14,000) liters of Diesel oil and (10,000) . . .

Tue, Dec 08 2020 7:34 AM Kabul
Background image

Announcement of Invitation to Bid

Title: Project of Provision and Procurement 40 Units Printer Cartridges and Photo Copies Machines for Central Offices of Ministry for the Financial Year of 1400 Persian Calendar.  

Req . . .

Back to tenders