پروژه تهیه و تدارك 7 قلم تجهیزات طبی شفاخانه هاي تدریسی پوهنتون علوم طبی کابل

Azizorayakhel.admin
ش

Publish Date

Closing Date

شماره دعوت به داوطلبی: NPA/MOHE/99/G-6249/NCB

اداره تدارکات ملی {NPA} به نماینده گی وزارت محترم تحصیلات عالی از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در پروسه داوطلبی پروژه تهیه و تدارك 7 قلم تجهیزات طبی شفاخانه هاي تدریسی پوهنتون علوم طبی کابل داراي نمبر تشخیصیه NPA/MOHE/99/G-6249/NCB  اشتراك نموده، شرطنامه را از ویب سایت {www.ageops.net}بدست آورده، آفرهاي خویش را مطابق شرایط مندرج شرطنامه و طبق قانون و طرزالعمل تدارکات طور سر بسته از تاریخ نشر اعلان الی ساعت {00:10 قبل از ظهر} روز {سه شنبه} تاریخ }22 میزان 1399{ به {صالون کنفرانس هاي اداره تدارکات ملی - اداره تدارکات ملی} واقع { ریاست عمومی اداره امور ریاست جمهوري،اداره تدارکات ملی، منزل اول تعمیر اداره تدارکات ملی - کابل، افغانستان} ارایه نمایند. آفر هاي ناوقت رسیده و انترنیتی قابل پذیرش نمی باشد. تضمین آفر بصورت بانک گرنتی مبلغ1,500,000یک میلیون و پنجصد هزار افغانی ارایه گردد.

. جلسه آفرگشایی به روز { سه شنبه }تاریخ{22 میزان 1399{ ساعت{ 00:10 قبل از ظهر } در { ریاست عمومی اداره امور ریاست جمهوري، اداره تدارکات ملی، صالون کنفرانس ها ، منزل اول تعمیر اداره تدارکات ملی- کابل، افغانستان} تدویر می گردد. آدرس: صالون کنفرانس هاي اداره تدارکات ملی ، اداره تدارکات ملی، ریاست عمومی امور ریاست جمهوري، پشتونستان وات ،کابل افغانستان

شخص ارتباطی: گل محمد یعقوبی

شماره تماس: 0202926295

 آدرس الکترونیکی:     gulmohammad.yaqubi@npa.gov.af کاپی khayal.mohammad@npa.gov.af

نوت: جلسه قبل از آفر گشایی پنجشنبه 10 میزان 1399 ساعت 10:00 قبل از ظهر در ریاست تحلیل پروژه ها، اداره تدارکات ملی تدویر می گردد.

More tenders

دوشنبه ۱۳۹۹/۷/۲۸ - ۶:۵۴ کابل
Background image

اعلان تدارکاتی پوهنتون علوم طبی کابل "ابوعلی ابن سینا"

موضوع: اطلاع عقد قرارداد (50) هزار کیلوگاز مایع ریاست پوهنتون علوم طبی کابل  ابوعلی ابن سینا.

  بدینوسیله به تاسی ازفقره (2) ماده چهل و سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم داوطلبان رساینده . . .

یکشنبه ۱۳۹۹/۷/۲۷ - ۶:۳۲ کابل
Background image

اعلان دعوت به داوطلبی

عنوان: پروژه ایجاد مرکز انکشاف مسلکی (پی دی سی) برای بیست نهاد تحصیلی شامل (4) لات }لات سوم (انستو، غزنی، انجنیری غزنی، هلمند، نیمروز و وردک)}

شماره دعوت به داوطلبی:

MOHE/98/NCB/G . . .

یکشنبه ۱۳۹۹/۷/۲۷ - ۴:۳۳ کابل
Background image

اعلان تدارکاتی پوهنتون پولی تخنیک کابل

پوهنتون پولی تخنیک کابل از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت مینماید تا در پروسه داوطلبی مقدار (۵۶۷۱۲) کیلوگرام گاز مایع جهت تسخین شعبات اداری و تدریسی در ایام فصل زمستان و پخت و پز مواد . . .

Back to tenders