مرجع اطلاع رسانی

                           مسؤول مرجع اطلاع رسانی وزارت تحصیلات عالی

مسؤول: محمد حنیف فرزان

شماره تماس: 0780122240

:ایمیل ادرس

info.pr@mohe.gov.af 

ساعت کاری: 8:30 الی 3:30

آدرس: وزارت تحصیلات عالی، ریاست اطلاعات، نشرات و روابط عامه، کارته چهار، کابل، افغانستان

 

مراجع اطلاع رسانی پوهنتون ها

شماره اسم موقف پوهنتون مربوطه شماره تماس ایمیل آدرس
1   مسوول اطلاع رسانی کابل    
2 محمد احسان باتوری مسوول اطلاع رسانی علوم طبی کابل    
3 عبدالمجید حمیدی مسوول اطلاع رسانی پولی تخنیک کابل 0744340044

Hamidimajid786@gmail.com

4 فیروز خان احمدزی مسوول اطلاع رسانی تعلیم وتربیه شهید استاد ربانی 0744129242  
5 محمد نعیم مسوول اطلاع رسانی فاریاب

0771214253

0708773049

mohammadnayimartash@gmail.com

6 محمد عظیم مصلح مسوول اطلاع رسانی علوم زراعتی وتکنالوژی کندهار افغانستان 0706869728

Mohammad.azim666@gmail.com

7 روح الله مسوول اطلاع رسانی   موسسه تحصیلات عالی وردگ 0787692515

rohullahmansoor@gmail.com

8 محمد رسول مسوول اطلاع رسانی موسسه تحصیلات عالی زابل

0772908697

0744290606

Baryalhabibi97@gmail.com

9 سهیلا سها مسوول اطلاع رسانی بامیان 0779296829 ssohaillah@gmail.com
10 سیف الرحمن مسوول اطلاع رسانی موسسه تحصیلات عالی لوگر 0782977441 Rahman.raisi2011@gamil.com
11 محمد یوسف مسوول اطلاع رسانی تخار

0700752894

0744376444

Yousuf.amani2011@gmail.com
12 یاسین کوثر مسوول اطلاع رسانی موسسه تحصیلات عالی دایکندی    
13   مسوول اطلاع رسانی      
14   مسوول اطلاع رسانی      
15   مسوول اطلاع رسانی      
16   مسوول اطلاع رسانی کابل    
17   مسوول اطلاع رسانی کابل    
18   مسوول اطلاع رسانی کابل    
19   مسوول اطلاع رسانی کابل    
20   مسوول اطلاع رسانی کابل    
21   مسوول اطلاع رسانی کابل    
22   مسوول اطلاع رسانی کابل    
23   مسوول اطلاع رسانی کابل    
24   مسوول اطلاع رسانی کابل    

فورم ها

فورم تقاضای اطلاعات

 

 طرزالعمل ها 

 طرز العمل دسترسی به اطلاعات

   رهنمود شیوه اطلاع رسانی 

 

 گزارش ها

 گزارش سال  مالی ۱۳۹۸ از تطبیق قانون دسترسی به اطلاعات

 

طبقه بندی اطلاعات

فهرست انواع اطلاعات:

1- اطلاعات امور مالی

2- اطلاعات امور تقنینی

3- اطلاعات امور تحصیلی

4- اطلاعات امور خبری

5- اطلاعات امور منابع بشری

6- اطلاعات کلی

طبقه‌ بندی انواع اطلاعات براساس محتوا

به منظور تسهیل دست‌رسی به اطلاعات، مرجع مسوول اطلاع‌رسانی، اطلاعات در این وزارت را به شرح ذیل طبقه‌بندی می‌کند:

1- اطلاعات امور مالی ( قراردادها، اعلانات داوطلبی، پروژه های تدارکاتی و گزارش های مالی )

2- اطلاعات امور منابع بشری ( تشکیل، اعلانات کاریابی بست های اداری و کادری و آمار های منابع انسانی در پوهنتون های  دولتی و خصوصی )

3- اطلاعات امور تقنینی( قوانین، مقررات، لوایح، طرزالعمل ها، پالیسی ها، تفاهم نامه ها  ورهنمود ها )

4- اطلاعات امور تحصیلی ( پوهنتون ها، برنامه های ماستری و دکتورا، بورسیه های تحصیلی، پروژه های علمی و تحقیقاتی)

5- اطلاعات امور خبری ( خبرها، گزارشات، اطلاعیه ها و پیام ها پیرامون فعالیت های مرکز و واحدهای دومی)

6- اطلاعات کلی ( معلومات مختلف پیرامون فعالیت های وزارت تحصیلات عالی)