اعلان کاریابی!

nasir_admin
Mon, Aug 21 2023 11:32 AM
لایبیییییییییییییییبلللللللللل

Publish Date

Closing Date

پوهنتون علوم طبی کابل ابوعلی ابن سینا یک تعداد بست‌ های مسلکی خویش را در تفاهم با وزارت محترم تحصیلات عالی به اعلان رقابت آزاد گذاشته است. داوطلبان واجد شرایط می توانند فورمه های درخواستی بست مورد نظر خویش را از بخش ذکور و اناث آمریت منابع بشری پوهنتون علوم طبی کابل دریافت نموده و بعد از خانه پری دقیق و ضمیمه اسناد مورد نظر از تاریخ 31/05/1402 مطابق به 05/02/1445 الی 12/06/1402 17/02/1445 در بخش ذکور و اناث این آمریت تسلیم نمایند.

فورم ثبت نام

       
     
   
 
وزارت تحصیلات عالی
پوهنتون علوم طبی کابل ابوعلی ابن سینا
معاونیت مالی و اداری
آمریت منابع بشری
اعلان کاریابی بست های مسلکی
 
شماره  مشخصات پست شرایط استخدام
بخش مربوطه عنوان وظیفه بست تعداد    
ذکور اناث شرایط تحصیلی تجربه کاری
1 شفاخانه تدریسی علی آباد نرس 5 16 38 حد اقل فوق بکلوریا رشته نرسنگ یا قابلگی ضرورت ندارد
2 شفاخانه تدریسی علی آباد تکنیشن رادیولوژی 5 0 2 حد اقل فوق بکلوریا رشته رادیولوژی ضرورت ندارد
3 شفاخانه تدریسی علی آباد لبرانت 5 0 4 حداقل فوق بکلوریا رشته تکنالوژی طبی ضرورت ندارد
4 شفاخانه تدریسی میوند نرس 5 9 10 حد اقل فوق بکلوریا رشته نرسنگ یا قابلگی ضرورت ندارد
5 شفاخانه تدریسی میوند نرس A.C.G 5 1 1 حد اقل فوق بکلوریا رشته نرسنگ یا قابلگی ضرورت ندارد
6 شفاخانه تدریسی میوند تکنالوژیست اکسریز 5 1 2 حد اقل فوق بکلوریا رشته رادیولوژی ضرورت ندارد
7 شفاخانه تدریسی میوند لبرانت 5 0 2 حداقل فوق بکلوریا رشته تکنالوژی طبی ضرورت ندارد
8 شفاخانه تدریسی چشم فارمسست 4 0 1 حد اقل لیسانس رشته فارمسی ضرورت ندارد
9 شفاخانه تدریسی چشم لبرانت 5 0 1 حداقل فوق بکلوریا رشته تکنالوژی طبی ضرورت ندارد
10 شفاخانه تدریسی چشم نرس 5 4 4 حد اقل فوق بکلوریا رشته نرسنگ یا قابلگی ضرورت ندارد
11 شفاخانه تدریسی چشم عینک ساز 6 0 1 حد اقل بکلوریا حد اقل تجربه کاری یکساله در بخش عینک سازی
12 شفاخانه تدریسی ستوماتولوژی انستیزیست 5 1 0 حد اقل فوق بکلوریا رشته انستیزی ضرورت ندارد
13 شفاخانه تدریسی ستوماتولوژی تکنیشن پروتیز دندان 5 1 1 حد اقل فوق بکلوریا رشته پروتیز دندان ضرورت ندارد
14 شفاخانه تدریسی ستوماتولوژی تکنیشن رادیولوژی 5 1 0 حد اقل فوق بکلوریا رشته رادیولوژی ضرورت ندارد
15 شفاخانه تدریسی ستوماتولوژی لبرانت 5 2 0 حد اقل فوق بکلوریا رشته تکنالوژی طبی ضرورت ندارد
16 شفاخانه تدریسی ستوماتولوژی نرس جراحی 5 1 2 حد اقل فوق بکلوریا رشته نرسنگ یا قابلگی ضرورت ندارد
17 شفاخانه تدریسی ستوماتولوژی نرس داخله 5 0 1 حد اقل فوق بکلوریا رشته نرسنگ یا قابلگی ضرورت ندارد
18 شفاخانه تدریسی ستوماتولوژی نرس سنترسپلای 5 1 0 حد اقل فوق بکلوریا رشته نرسنگ یا قابلگی ضرورت ندارد
19 شفاخانه تدریسی ستوماتولوژی نرس عملیاتخانه 5 1 1 حد اقل فوق بکلوریا رشته نرسنگ یا قابلگی ضرورت ندارد
20 شفاخانه تدریسی نسائی ولادی نرس اطفال 5 0 2 حد اقل فوق بکلوریا رشته نرسنگ یا قابلگی ضرورت ندارد
21 شفاخانه تدریسی نسائی ولادی قابله 5 0 6 حد اقل فوق بکلوریا رشته قابلگی ضرورت ندارد
22 شفاخانه تدریسی نسائی ولادی نرس I.C.U 5 0 2 حد اقل فوق بکلوریا رشته نرسنگ یا قابلگی ضرورت ندارد
23 شفاخانه تدریسی نسائی ولادی واکسیناتور 5 0 1 حد اقل فوق بکلوریا رشته نرسنگ یا قابلگی تجربه کاری یکساله در بخش واکسین و یا ارائه سند آموزشی در بخش واکسین
24 شفاخانه تدریسی نسائی ولادی انستیزیست 5 0 1 حد اقل فوق بکلوریا رشته انستیزی ضرورت ندارد
25 انستیتوت امراض صدری، قلبی وعائی فارمسست 4 1 0 حد اقل لیسانس رشته فارمسی ضرورت ندارد
 افراد واجد شرايط میتوانند فورمه های درخواستی را از تاریخ ( 31/05/1402 مطابق 05/02/1445)  الی ( 12/06/1402 مطابق به 17/02/14445 ) از آمریت منابع بشری  و یا هم سایت پوهنتون علوم طبی کابل ابو علی ابن سینا دریافت نموده و بعد از تکمیل دوباره به این آمریت تسلیم نمایند.
* متقاضیان محترم فورمه های درخواستی را بعد از خانه پری و ضمیمه اسناد مورد تقاضا (کاپی دیپلوم، تذکره و تجربه کاری)، قبل از ختم اعلان در بخش ذکور و اناث آمریت منابع بشری این پوهنتون تسلیم نمایند.
* شماره تماس جهت معلومات بیشتر: 0202501670         
سایت پوهنتون: https://kums.edu.af         

Latest announcements

Wed, Jul 27 2022 8:38 AM
Background image

Invitation for Bids (IFB)

Invitation for Bids (IFB)

For

Procurement of Laboratory Equipment for Hydraulics, Hydrology & Water and Sewage quality testing laboratory for Kabul Polytechnic University

IFB No: MOH . . .

Thu, Jan 23 2020 6:28 AM
Background image

50 Pakistan Scholarship for Afghanistan Kankor High Score Winners

Location: Pakistan

Number of Scholarships: 50

Targeted group:High score obtainers of kankor

Deadline:january 28,2020

Ministry of Higher education of Afghanistan has announced that . . .

Back to announcements