راپورونه

د پروژو د بشپړتیا او پرمختګ راپور

 اطلاعاتو ته د لاسرسي او قانونو پلي کېدو کلنی راپور

 له اداري فساد سره د مبارزې عمل پلان پلي کېدو راپور

 له دولتي پوهنتونونو څخه د څارنې راپور

 شکایتونو ته د رسېدلو او ترلاسه کولو راپور

 د لوړو زده کړو ملي ستراتیژيک پلان پلي کېدو راپور

 د تدارکاتي تړونونو د اجرااتو او پرمختګ راپور

 د تدارکاتي تړونونو د بشپړتیا راپور

 د تړونونو د پلي کېدو راپور