تبدیلی محصلین پوهنتون های دولتی به دولتی سر از تاریخ 10/1/ 1400برای مدت دو ماه با شرایط ذیل...

Akmal_admin
تبدیلی محصلین پوهنتون های دولتی به دولتی سر از تاریخ 1/10/ 1400برای مدت دو ماه با شرایط ذیل

اطــــــــلاعیه!
تبدیلی محصلین پوهنتون های دولتی به دولتی سر از تاریخ 1/10/ 1400برای مدت دو ماه با شرایط ذیل صورت می‌گیرد:
1-    تکمیل  حد اقل یک سمستر به طور موفقانه در پوهنتون اولی.
2-    تبدیلی طبقه اناث با در نظر داشت بند اول این اطلاعیه وبه اساس شرایط مندرج بند سوم ماده 29 مقرره آمورشی دوره لیسان، موافقه هر دو نهاد تحصیلی و تکمیل نمودن نمره معیاری کانکور صورت می‌گیرد.
3-    تبدیلی طبقه ذکور مطابق مقرره آموزشی دوره لیسانس از روزانه به روزانه مجاز نبوده، طبقه ذکور صرف می توانند از برنامه روزانه به شبانه در عین رشته، صنف و سمستر تبدیل نمایند.
4-    محصلین جدید الشمول که از طریق امتحان کانکور سال 1400 جذب گردیده اند پروسه تبدیلی شان در برج جدی و دلو سال جاری اجرا نمی گردد، چون یک سمستر را به اتمام نرسانده است.
5-    محصلین که بیشتر از یک سمستر درس خوانده اند مطابق به مقرره آموزش دوره لیسانس تبدیلی شان در برج جدی و دلو جاری آغاز می گردد.
6-    فورم تبدیلی را از پوهنتون اولی اخذ و بعد از موافقه هردو نهاد ( پوهنتون اولی و دومی ) غرض طی مراحل نهایی به ریاست امور محصلان دولتی تسلیم داده شود و بعد از کارشناسی کمیسیون نتایج شان اعلان می گردد. محصلین که بعد از کارشناسی  کمیسیون واجدشرایط باشد مراحل ذیل را تعقیب می نماید:
7-    بعد ازتائید کمیسیون جهت در خواست سوانح محصل به پوهنتون مربوطه ( اولی ) مکتوب داده می شود.
8-    بعد از دریافت سوانح محصل، در صورت که سوانح محصل مشکل قانونی نداشته باشد به پوهنتون دومی جهت ادامه تحصیل مکتوب داده می شود.
9-    محصلین که بیشتر از دو مضمون در پوهنتون اولی شان عدم کریدت باشند تبدیلی شان طی مراحل نمی گردد.
10-    یک محصل در طول دوره تحصیلی صرف یکبار حق تبدیلی را دارد، تبدیلی دومی مجاز نمی باشد.
11-    تبدیلی صرف در عین رشته، صنف و سمستر قابل اجرا می باشد.
نوت: آنعده محصلین که بعد از کارشناسی کمیسیون تبدیلی شان مسترد می گردد، اسناد تبدیلی شان حفظ گردیده و از تبدیلی شان معذرت خواسته میشود.
با احترام

آخرین اطلاعیه ها

یکشنبه ۱۴۰۱/۵/۹ - ۹:۴۱
Background image

اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد

بدینوسیله به تأسی از فقره (2) ماده چهل و سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده می شود، که وزارت تحصیلات عالی در نظر دارد تا قرارداد پروژه ترمیمات اساسی ریاست تقرر و ترفیعات علمی تحت . . .

شنبه ۱۴۰۱/۵/۸ - ۱۲:۳۱
Background image

اطلاعیه پوهنتون بین المللی افغان!

به اطلاع اشتراک کنندگان برنامه های ماستری و دکتورای پوهنتون بین المللی افغان رسانیده می شود که، به خاطر ثبت معلومات بایومتریک روز دوشنبه مورخ 10 اسد سال جاری، از ساعت 8 قبل از ظهر الی 4 . . .

چهارشنبه ۱۴۰۱/۵/۵ - ۸:۲۱
Background image

اطلاعیه، اشتراک کننده گان اعضای کادرعلمی پوهنتون ها دولتی، خصوصی و وزارتخانه که جهت تدویر کلستر تهیه و ترتیب نصاب تحصیلی برنامه های فوق لیسانس پوهنتون بین المللی افغان دربخش طب،انجنیری وزراعت...

لست اشتراک کننده گان اعضای کادرعلمی پوهنتون ها دولتی، مؤسسات تحصیلات عالی خصوصی و وزارتخانه ها درکلستر دوراول پوهنحی طب، انجنیری و زراعت که قرار است ازتاریخ ۹الی ۱۳ ماه سرطان سال ۱۴۰۱ . . .

بازگشت به اطلاعیه ها