اعلان تدارکاتی پوهنتون پولی تخنیک کابل 

nasir_admin
448888888

 

پوهنتون پولی تخنیک کابل از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت مینماید تا در پروسه داوطلبی پروژه تجیهزات لابراتواری برنامه ماستری پوهنحی انجنیری ساختمان های ترانسپورتی برای سال ۱۴۰۲ اشتراک نموده و نقل شرطنامه مربوطه را درحافظه یا فلش دسک بدست آورند، آفرهای خویش را مطابق شرایط مندرج شرطنامه طبق قانون وطرزالعمل تدارکات طورسربسته ازتاریخ نشراعلان الی ۱۵/۹/۱۴۰۲ به ساعت ده بجه قبل ازظهر به دفتر معاونیت مالی واداری لیلیه پنجم منزل سوم ارایه نماید، تضمین آفر پول نقد و یاگرانتی بانکی طبق شرایط مندرج شرطنامه خواهد بود آفرهای ناوقت رسیده وانترنتی قابل پذیرش نمی باشد.
  بناَ ازشرکت ها، تصدی های دولتی مؤسسات ومتشبثین خصوصی که خواهش قرارداد را داشته باشند درخواست های خویش را به آمریت تهیه ، تدارکات و خدمات اطاق (۳۳) لیلیه پنجم پوهنتون پولی تخنیک کابل بسپارند.
جلسه آفر گشایی بروز (چهارشنبه) مورخ ۱۵/۹/۱۴۰۲ ساعت(۱۰) بجه قبل ازظهر دردفتر معاونیت مالی واداری تدویر می گردد.

آخرین اطلاعیه ها

چهارشنبه ۱۴۰۲/۹/۸ - ۱۰:۳۷
Background image

اعــــلان برنده گی 


    
تاریخ:      08/09/1402  مطابق به:      16/05/۱۴۴۵
عنوان: اعلان برنده گی پروژه بازسازی و نوسازی میدان فوتبال و ساخت سرک دوش در اطراف میدان فوتبال پوهنتون تعلیم وتربیه کابل 
شماره . . .

چهارشنبه ۱۴۰۲/۹/۸ - ۱۰:۳۵
Background image

اعــــلان برنده گی  


تاریخ:       08/09/1402  مطابق به:     16/05/۱۴۴۵
عنوان: اعلان برنده گی پروژه ترمیم تعمیر جمنازیوم پوهنتون تعلیم وتربیه کابل
شماره دعوتنامه داوطلبی: MOHE/KEU/1402/NCB/W-03
شرکت محترم . . .

چهارشنبه ۱۴۰۲/۹/۸ - ۱۰:۳۴
Background image

اعــــلان برنده گی  

 

تاریخ:     08/09/1402  مطابق به:       16/05/۱۴۴۵
عنوان: اعلان برنده گی پروژه اعمار سایه بان در پارکینگ وسایط پوهنتون تعلیم وتربیه کابل
شماره دعوتنامه داوطلبی: MOHE/KEU/1402/NCB/W-07 . . .

بازگشت به اطلاعیه ها