اطلاعیه عام تصمیم اعطای قرارداد

eshaq_admin
ergte

بدین وسیله به تأسی ازفقره (2) ماده چهل و سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده می شود، وزارت تحصیلات عالی در نظر دارد، قرارداد تهیه و تدارک 37 قلم مواد تنظیفاتی ریاست جامعات دینی (هرات، کندز، بلخ و پکتیا) بابت سال مالی 1402 را با شرکت محترم خدمات لوژستیکی پریان بهیر دارنده جواز شماره (85304) آدرس: چهار راهی شهید مقابل سرک عمومی،، مرکز کابل، کابل  به قیمت مجموعی مبلغ (1,485,000) یک میلیون و چهارصدو هشتادوپنج هزار افغانی اعطاء نماید.
اشخاص حقیقی و حکمی که هرگونه اعتراض در زمینه داشته باشند، می توانند اعتراض خویش را از تاریخ نشر این اعلان الی هفت روز تقویمی طور کتبی توأم با دلایل آن به ریاست تدارکات وزارت تحصیلات عالی وفق احکام ماده پنجاهم قانون تدارکات ارائه نمایند.
این اطلاعیه به معنی عقد قرارداد نبوده و الی تکمیل میعاد فوق الذکر و طی مراحل قانونی بعدی، قرارداد منعقد نخواهد شد.