فسخ داوطلبی

eshaq_admin
rfwerws

Publish Date

Closing Date

عنوان: پروژه نصب و انستالیشن شبکه سازی انترنت پوهنحی های تعلیم و تربیه و انجنیر پوهنتون لغمان
شماره داوطلبی MOHE/1402/NCB/G-058
پروژه نصب و انستالیشن شبکه سازی انترنت پوهنحی های تعلیم و تربیه و انجنیر پوهنتون لغمان به تایخ 1/11/1402 به اعلان داوطلبی گذاشته شده بود که به اساس حکم شماره 7039 مورخ 11/7/1445  مقام محترم وزارت پروسه تدارکاتی آن را لغو گردیده است بنا ریاست محترم اعلان فوق را غرض آگاهی داوطلبان به نشرسپرده تا به اطلاع تمام داوطلبان شرطنامه اخذ نموده و داوطلبان که خواهان اشتراک در پروسه داوطلبی پروژه متذکره می باشد رسانیده شود.