اطلاعیه تصمیم اعطایی قرار داد

ameen_admin
ghfhgfhggh

Publish Date

Closing Date


عنوان: پروژه اعمار کانتین ها برای 18 پوهنتون و موسسات تحصیلات عالی شامل سه لات
      بدینوسیله به تأسی از فقره (2) ماده چهل و سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده می شود، که وزارت تحصیلات عالی در نظر دارد تا قرارداد پروژه اعمار کانتین ها برای 18 پوهنتون و موسسات تحصیلات عالی شامل سه لات تحت شماره داوطلبی (MOHE/1402/NCB/ W - 09)  را با شرکت ساختمانی  سرکسازی و تولید مواد ساختمانی امگان  دارنده جوازنمبر (D-21276) آدرس: خیرخانه ناحیه 13- کابل – افغانستان به قیمت مجموعی دولات مبلغ (6008400) شش میلیون هشت هزارو چهارصد افغانی اعطاء نماید.
اشخاص حقیقی و حکمی که هرگونه اعتراض در زمینه داشته باشند، می توانند اعتراض خویش را از تاریخ نشراین اعلان الی هفت روز تقویمی طور کتبی توأم با دلایل آن به  ریاست تهیه و تدارکات  وزارت تحصیلات عالی واقع کارته چهار جوار پوهنتون کابل - کابل -  افغانستان وفق احکام ماده پنجاهم قانون تدارکات ارائه نمایند.
این اطلاعیه به معنی عقد قرارداد نبوده و الی تکمیل میعاد فوق الذکر و طی مراحل قانونی بعدی، قرارداد منعقد نخواهد شد.