اعلان کاریابی بست های اداری جامعه دینی بلخ وزارت تحصیلات عالی

nasir_admin
اثنين, أغسطس 21 2023 10:10 صباحا
شسیبشس4بی54321

Publish Date

Closing Date

به منظور تحقق اهداف عالی امارت اسلامی افغانستان وسپردن کار به اهل آن، ریاست منابع بشری وزارت تحصیلات عالی به تعداد (۲۶) بست رتبه ۴، ۵، ۷ و ۸ جامعات دینی ولایت بلخ این وزارت را درمعرض اعلان کارمند یابی قرار میدهد، افراد و اشخاص واجد شرایط میتوانند فورمه های درخواستی بست های اعلان شده وزارت تحصیلات عالی را از آمریت منابع بشری پوهنتون بلخ و ویب‌سایت (mohe.gov.af) بدست آورده بعد از خانه پری، قبل ازختم اعلان به آمریت منابع بشری پوهنتون مربوطه  تسلیم نمایند درصورت ضرورت  به شماره (۰۲۰۲۵۰۰۳۰۲) تماس گرفته معلومات حاصل کنند. 

فورم ثبت نام

       
     
   
 
امارت  اســـلامــــی افغــانســتان
وزارت تحصیـــلات عــالـی
معینیت مالــی و اداری
ریاست منــابع بشــری
آمریت استخدام کارکنان
به منظور تحقق اهداف امارت  اسلامی افغانستان و سپردن کار به اهل آن  ریاست منابع بشری  وزارت تحصیلات عالی  به تعداد ( 26 ) بست(8،7،5،4) ریاست جامعه  دینی  بلخ    را از تاریخ  5/29/ 1402 الی 1402/6/12   به اعلان رقابت آزاد  میگذارد.
اعلانات کاریابی
شماره وزارت عنوان بست  بست تعداد موقعیت وظیفه  شرایط تحصیلی  ملاحظات
1 وزارت تحصیلات عالی  مدیریت اجرائیه 5 2 ولایت بلخ     حد اقل درجه تحصیل لیسانس  یا سند معادل لیسانس از جامعات و مدارس دینی  
2 مدیریت عمومی امور استادان 4 1 ولایت بلخ درجه تحصیل لیسانس در یکی از رشته های ذیل: ( پلان گذاری، اداره و منجمنت، مفاهمه و ارتباطات، جامعه شناسی، زبان و ادبیات، حقوق، علوم سیاسی و روان­شناسی  یا سند معادل لیسانس از جامعات و مدارس دینی  
3 مدیریت عمومی امور فاضلان 4 1 ولایت بلخ داشتن حداقل سند تحصیلی لیسانس  در یکی از رشته های مدیریت آموزشی، اداره عامه، اقتصاد، اداره و تجارت، پالیسی عامه، مدیریت دولتی، مدیریت رهبری، مدیریت منابع بشری، حکومتداری خوب، ژورنالیزم، حقوق، ادبیات، جامعه شناسی، فقه و قانون، فلسفه، ارتباطات و یا سند معادل لیسانس از جامعات و مدارس دینی،    
4 مدیریت عمومی تهیه,تدارکات و خدمات 4 1 ولایت بلخ داشتن حداقل سند تحصیلی لیسانس  در یکی از رشته های: مدیریت آموزشی، اداره عامه، اقتصاد، اداره و تجارت، پالیسی عامه، مدیریت دولتی، مدیریت رهبری، مدیریت منابع بشری،   
5 مدیریت عمومی تکنالوژی معلوماتی 4 1 ولایت بلخ حد اقل درجه تحصیل لیسانس در یکی از رشته های ذیل : کمپیوترساینس،‌ نیت ورک، مدیریت شبکه و تکنالوژی  معلوماتی و به درجات بالاترتحصیلی در رشته های فوق ارجحیت داده می شود.  
6 مدیریت عمومی منابع بشری 4 1 ولایت بلخ داشتن حداقل سند تحصیلی لیسانس  در یکی از رشته های: مدیریت آموزشی، اداره عامه، اقتصاد، اداره و تجارت، پالیسی عامه، مدیریت دولتی، مدیریت رهبری، مدیریت منابع بشری، حکومتداری خوب، ژورنالیزم، حقوق، ادبیات، جامعه شناسی، فقه و قانون، فلسفه، ارتباطات، یا سند معادل لیسانس از جامعات و مدارس دینی،   
7 مدیریت عمومی مالی و حسابی 4 1 ولایت بلخ حد اقل لیسانس در یکی از رشته های اقتصاد، حسابداری، امور مالی و بانکی و سایر رشته‌های مشابه  
8 مدیریت عمومی ترانسپورت و حفظ, مراقبت 4 1 ولایت بلخ     حد اقل درجه تحصیل لیسانس  یا سند معادل لیسانس از جامعات و مدارس دینی  
9 وزارت تحصیلات عالی  مدیریت عمومی کتابخانه 4 1 ولایت بلخ داشتن حداقل سند تحصیلی لیسانس  در یکی از رشته های مدیریت آموزشی، اداره عامه، اقتصاد، اداره و تجارت، پالیسی عامه، مدیریت دولتی، مدیریت رهبری، مدیریت منابع بشری، حکومتداری خوب، ژورنالیزم، حقوق، ادبیات، جامعه شناسی، فقه و قانون، فلسفه، ارتباطات، یا سند معادل لیسانس از جامعات و مدارس دینی،   
10 مدیریت عمومی لیلیه 4 1 ولایت بلخ داشتن حداقل سند تحصیلی لیسانس  در یکی از رشته های مدیریت آموزشی، اداره عامه، اقتصاد، اداره و تجارت، پالیسی عامه، مدیریت دولتی، مدیریت رهبری، مدیریت منابع بشری، حکومتداری خوب، ژورنالیزم، حقوق، ادبیات، جامعه شناسی، فقه و قانون، فلسفه، ارتباطات، یا  سند معادل لیسانس از جامعات و مدارس دینی،   
11 معلم رهنمای لیلیه 5 1 ولایت بلخ داشتن حداقل سند تحصیلی لیسانس  در یکی از رشته های: مدیریت آموزشی، اداره عامه، اقتصاد، اداره و تجارت، پالیسی عامه، مدیریت دولتی، مدیریت رهبری، مدیریت منابع بشری، حکومتداری خوب، ژورنالیزم، حقوق، ادبیات، جامعه شناسی، فقه و قانون، فلسفه، ارتباطات،یا  سند معادل لیسانس از جامعات و مدارس دینی،   
12 مدير عمومي تدريسي 4 1 ولایت بلخ حد اقل درجه تحصیل لیسانس در یکی از رشته های ذیل : اداره عامه، اداره و تجارت، پالیسی عامه، حقوق، علوم سیاسی، مدیریت آموزشی، اقتصاد، مدیریت منابع بشری، جامعه شناسی حکومت داری، روانشناسی، علوم اجتماعی، زبان و ادبیات، روابط عامه   
13 مدیر اجرائیه دیپارتمنت ها 5 1 ولایت بلخ حد اقل درجه تحصیل لیسانس در یکی از رشته های ذیل : اداره عامه، اداره و تجارت، پالیسی عامه، حقوق، علوم سیاسی، مدیریت آموزشی، اقتصاد، مدیریت منابع بشری، جامعه شناسی حکومت داری، روانشناسی، علوم اجتماعی، زبان و ادبیات، روابط عامه یا سند معادل لیسانس از جامعات و مدارس دینی،   
14 خانه سامان 7 1 ولایت بلخ داشتن تذکره تابعیت   و  توانایی انجام وظیفه را داشته باشد.  
15 دریور 7 3 ولایت بلخ داشتن تذکره تابعیت ، و جواز راننده گی     
16 کارکن خدماتی 8 ۲ ولایت بلخ داشتن تذکره تابعیت   و  توانایی انجام وظیفه را داشته باشد.  
17 آشپز 7 1 ولایت بلخ داشتن تذکر تابعیت  و  توانایی انجام وظیفه را داشته باشد.  
18 عملیه آشپز خانه 8 1 ولایت بلخ داشتن تذکر تابعیت و توانایی انجام وظیفه را داشته باشد.  
19 برقی 7 1 ولایت بلخ داشتن تذکره تابعیت و بلدیت به مسلک برق ،   
20 نلدوان  7 1 ولایت بلخ داشتن  تذکره تابعیت  و بلدیت به مسلک نلدوانی ، توانمندی اجراات کار را داشته باشد  
21 نجار 7 1 ولایت بلخ داشتن  تذکره تابعیت  و بلدیت به مسلک نجاری ، توانمندی اجراات کار را داشته باشد  
22 محافظ 8 1 ولایت بلخ داشتن تذکره تابعیت   و  توانایی انجام وظیفه را داشته باشد.  
کاندیدان واجد شرایط میتوانند فورمه های کاریابی  بست های خالی  ریاست جامعه دینی  بلخ    را از آمریت  منابع بشری  واقع   پوهنتون  بلخ   و آمریت پذیرش وزارت تحصیلات عالی  واقع ولایت کابل - کارته (4)  بدست آورده بعد از خانه پری   قبل از ختم میعاد معینه آن دوباره به شعبات مربوطه تسلیم نمایند،در صورت ضرورت به شماره (0202500302) تماس گرفته معلومات حاصل کنند.