پروژه های تدارکاتی سال 1398 وزارت تحصیلات عالی

پروژه های عقد شده آمریت تدارکات اجناس و خدمات غیر مشورتی سال مالی 1398:

https://mohe.gov.af/dr/media/46

گزارش تدارکاتی ( خدمات غیر مشورتی:

https://mohe.gov.af/dr/media/47