قوانین

شمېره قانون فایل
1 د ملکي لوړو زده کړو قانون ډاونلوډ
2 د ټوليزو رسنیو قانون ډاونلوډ
3 اطلاعاتو ته د لاسرسي قانون

ډاونلوډ