دولتي تحصیلي بنسټونه

دولتي پوهنتونه او تحصیلي موسسې                           

1 کابل پوهنتون
2 کابل د ابو علي ابن سینا د طبي علومو پوهنتون
3 کابل پولي تخنیک  پوهنتون
4 د شهید استاد رباني د ښووني او روزني پوهنتون
5  ننگرهار پوهنتون
6 کندهار پوهنتون
7  بلخ پوهنتون
8 هرات پوهنتون
9 البیروني پوهنتون
10 خوست شیخ زاید پوهنتون
11 بغلان پوهنتون
12 کندز پوهنتون
13 بامیان پوهنتون
14 فاریاب پوهنتون
15 پروان پوهنتون
16 بدخشان پوهنتون
17 تخار پوهنتون 
18 جوزجان پوهنتون
19 پکتیا پوهنتون
20 غزني پوهنتون
21 کنړ سید جماالدین افغان پوهنتون
22 لغمان پوهنتون  
23 د غزني د تخنیکي انجنیرۍ  پوهنتون
24 د افغانستان د زراعتي علومو او ټکنالوژۍ ملي پوهنتون
25

د سمنګانو د لوړو زده کړو موسسه

26 د هلمند د لوړو زده کړو موسسه
27 د باد غیس د لوړو زده کړو موسسه
28 د پنجشیر د لوړو زده کړو موسسه
29 د پکتيکا د لوړو زده کړو موسسه
30 د ارزګان د لوړو زده کړو موسسه
31 موسسه تحصیلات عالی  سرپل
32 د غور د لوړو زده کړو موسسه
33 د فراه د لوړو زده کړو موسسه 
34 د لوگر د لوړو زده کړو موسسه 
35 د میدان وردک د لوړو زده کړو موسسه 
36 د دایکندي د لوړو زده کړو موسسه 
37 د نیمروز د لوړو زده کړو موسسه 
38 د زابل میرویس خان نیکه د لوړو زده کړو موسسه
39

د نورستان د لوړو زده کړو موسسه