اطلاعیه عام تصمیم اعطای قرارداد

nasir_admin
155001a850


بدین وسیله به تأسی ازفقره (2) ماده چهل و سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده می شود، وزارت تحصیلات عالی در نظر دارد، قرارداد تهیه و تدارک (31) قلم فرنیچرباب مورد ضرورت جامعات دینی (هرات، کندز، بلخ و پکتیا) بابت سال مالی 1402 را با شرکت محترم تجارتی عبیدالله انصار لمتید دارنده جواز شماره (0101-15537) آدرس: سرک 3 تایمنی، مرکز کابل، کابل  به قیمت مجموعی مبلغ (18,333,333) هژده میلیون و سه صدو سی و سه هزارو سه صدو سی و سه افغانی اعطاء نماید.
اشخاص حقیقی و حکمی که هرگونه اعتراض در زمینه داشته باشند، می توانند اعتراض خویش را از تاریخ نشر این اعلان الی هفت روز تقویمی طور کتبی توأم با دلایل آن به ریاست تدارکات وزارت تحصیلات عالی وفق احکام ماده پنجاهم قانون تدارکات ارائه نمایند.
این اطلاعیه به معنی عقد قرارداد نبوده و الی تکمیل میعاد فوق الذکر و طی مراحل قانونی بعدی، قرارداد منعقد نخواهد شد.