اعــــلان برنده گی  

ameen_admin
ksdhfkjdsjfsd

 

تاریخ:     08/09/1402  مطابق به:       16/05/۱۴۴۵
عنوان: اعلان برنده گی پروژه اعمار سایه بان در پارکینگ وسایط پوهنتون تعلیم وتربیه کابل
شماره دعوتنامه داوطلبی: MOHE/KEU/1402/NCB/W-07
شرکت محترم ساختمانی رامین حمزه در پروسه داوطلبی پروژه اعمار سایه بان در پارکینگ وسایط پوهنتون تعلیم وتربیه کابل MOHE/KEU/1402/NCB/W-07   اشتراک نموده بود، به قیمت مجموعی (3،984،891) سه ملیون و نو صد و هشتاد و چهار هزار و هشت صد و نود و یک افغانی برنده اعــــلان شد. شرکت ها و دوایر دولتی کـــــه با شرکت متذکره کدام مشکل دارند، به آمریت تهیه و تدارکات پوهنتون تعلیم و تربیه کابل الی هفت روز سر از تاریخ اعلان مراجعه نموده تا اجراات که در نظر است صورت گیرد.