اطلاعیه کلستر دوراول بازنگری و انکشاف نصاب تحصیلی دیپارتمنت های مربوطه پوهنځی ژورنالیزم پوهنتون های کشور!

nasir_admin
sfafas

لست اشتراک کننده گان اعضای کادرعلمی پوهنتونهای دولتی، خصوصی و نماینده گان ادارات و ارگانهای ذیربط درکلستر دور اول بازنگری و انکشاف نصاب تحصیلی دیپارتمنت  های مربوطه پوهنځی ژورنالیزم پوهنتون های کشورکه قراراست از تاریخ ۱۸جدی۱۴۰۱الی ۲۲جدی ۱۴۰۱ در تالار کنفرانسهای وزارت تحصیلات عالی دایر گردد.