وزارت تحصيلات عالي افغانستان

29 ميزان 1393

صرف براي کارمندان وزارت:

ايميل آدرس:

براي نمونه: prefix@mohe.gov.af
کلمه عبور:

اطلاعيه رياست عمومي امتحانات کانکور در مورد ظرفيت دوم امتحان کانکور شبانه: به اطلاع تمام داوطلبان امتحان کانکور شبانه کابل و ولايت بلخ که امتحان کانکور شبانه سال 1393 را سپري و حايز نمرات بلند و بي نتيجه باشند، رسانيده ميشود: به ديپارتمـنت روسي پوهنتون تعليم و تربيه شهيد استاد رباني (40) تن داوطلب و ديپارتمنت پشتو پوهنتون بلخ (100) تن داوطلب در ظرفيت دوم مي پذيرد، داوطلبان که خواهش شموليت خويش را به دو ديپارتمنت فوق الذکر در بخش شبانه داشته باشند درخواست هاي خويش را از تاريخ 22 / 7 / 1393 الـي 25 / 7 / 1393 به رياست عمومي امتحانات کانکور و رياست پوهنتون بلخ تسليم نمايند. تا به اساس نمرات معياري از طرف رياست عمومي امتحانات کانکور به ديپارتمنت هاي فوق معرفي گردند. البته قابل ذکر است که به ديگر رشته ها ظرفيت دوم وجود ندارد مزاحم ادارات مربوط نشويد. نتايج امتحان کانکور شبانه مرکز و ولايات سال 1393 را مي توانيد از مينو امتحانات کانکور از قسمت امتحان کانکور شبانه در يافت نماييد.

Copyright© 2014 Ministry of Higher Education
Powered & Developed by ICTA - info@icta-co.com