وزارت تحصيلات عالي افغانستان

7 دلو 1393

صرف براي کارمندان وزارت:

ايميل آدرس:

براي نمونه: prefix@mohe.gov.af
کلمه عبور:

اطلاعيه رياست عمومي امتحانات کانکور در مورد امتحان کانکور دور اول ليسه هاي مرکز و ولسوالي هاي کابل: به اطلاع تمام داوطلبان امتحان کانکور فارغان صنوف دوازدهم عمومي و متفرقه سال 1393 و سال هاي قبلي ليسه هاي(عالي حبيبيه، غازي، ذکور و نسوان سيد نور محمد شاه مينه، ملکه ثريا، نسوان مولانا عبدالمجيد مصفا غزنوي، رخشانه، سوريا، ذبيح الله عصمتي، قلعه بختيار، نسوان آقا علي شمس) مربوط رياست معارف شهر کابل و (ليسه هاي ولسوالي هاي رياست معارف ولايت کابل قابل ذکر است علوم ديني ولسوالي ها بعداً اعلان ميگردد) رسانيده ميشود که کارت هاي شمول در امتحان کانکور خويش را سر از تاريخ 06/11/93 که در ليسه مربوط شان توزيع ميگردد، اخذ نمايند. امتحان کانکور ليسه هاي فوق الذکر بروز پنجشنبه مورخ 09/11/1393 در پوهنتون کابل، پوهنتون طبي کابل، پوهنتون پولي تخنيک کابل و پوهنتون تعليم و تربيه شهيد استاد رباني به ساعت 8:30 قبل از ظهر اخذ ميگردد. محل و اتاق هاي امتحان درج کارت بوده لطفاً به وقت و روز معين به پوهنتون مربوط مراجعه نمائيد. نوت: از تمام شاملين امتحان کانکور جداً تقاضا ميگردد چون هوا بسيار سرد است به لباس گرم ملبس باشند و در روز امتحان از آوردن موبايل، مخابره هر گونه وسيله الکترونيکي و اسلحه در صحن امتحان جداً خودداري نمايند در صورت دريافت وسايل فوق الذکر نزد داوطلب اگر چه که از آن استفاده هم نه نموده باشد از صحن امتحان خارج و به مسوولين امنيتي معرفي ميشوند توجه جدي ارگانهاي موظف امتحان را در زمينه خواهانيم. علاوتأ از تمام داوطلبان تقاضا ميگردد که در روز امتحان تذکره، قلم خود کار و يا توش نوک باريک سياه با خود داشته باشند. امتحان ليسه هاي متباقي بعداً انشاالله اعلان و اخذ خواهد شد.

Copyright© 2014 Ministry of Higher Education
Powered & Developed by ICTA - info@icta-co.com