You are here

اطلاعیه بورسیه تحصیلی کشور تاجکستان در مقطع لیسانس

سند/برنامه تحصیلی: لیسانس

موعد مقرر: 04 ثور, 1398

کشور  تاجکستان در سال 1398 از اعطای(50) سیت  بورسیه  های تحصیلی را در مقطع لیسانس  برای  فارغان صنوف دوازدهم خبر داده است که بورسیه مذکور طبق هدایت مقام محترم معینیت امور محصلان و استناد به فیصله مورخ 14/حمل/1396 کمیسیون عالی توزیع بورس ها، بورسیه مذکور برای فارغان سال های 1395 الی 1397 که فیصدی نمرات مکتب شان از 70 فیصد کمتر نباشد اختصاص داده شد و طبق معلومات و شرایط سال گذشته بورسیه متذکره شرایط ذیل اعلان می گردد؛

متقاضیان قبل از ثبت نام به بورس کشور تاجکستان، شرایط ذیل را به طور دقیق مطالعه نموده و بعد از آگاهی کامل ثبت نام نمایند:

 1. تمام بورسیه های سال تحصیلی 2019/2020 برای دوره لیسانس اختصاص یافته است.
 2. بورسیه های فوق، همانند سال گذشته، در شهر های گوناگون تاجکستان تقسیم گردیده است.
 3. با توجه به این که بورسیه کشور تاجکستان "بورسیه کامل" نبوده، فقط فیس دانشگاه معاف و حدود 90 فیصد مصارف ( از قبیل لیلیه، کرایه رفت و برگشت، بیمه صحی و غیره ) به دوش خود محصل می باشد.
 4. متقاضیان با در نظر داشت فیصدی نمرات بلند سه ساله مکتب، رشته و پوهنتون خویش را  که لست شان در ضمیمه موجود است انتخاب نمایند. 
 5. تمام پوهنتون های کشور تاجکستان در شهر دو شنبه نبوده  متقاضیان باید به دقت کامل پوهنتون و شهر های آنر را  انتخاب نمایند تا در آینده مشکلات در این زمینه بوجود نه آید.
 6. فاصله میان شهر دو شنبه و شهر خجند بیش از 300 کیلومتر بوده و ضمنآ شهر های دیگری نیز با شهر دو شنبه فاصله دارد.
 7. محصلین پوهنتون تخنیکی تاجکستان به نام م. عاصمی و پوهنتون دولتی طبی تاجکستان به نام ابوعلی ابن سینا باید قبل از آغاز سال اول تحصیل، دوره ی آمادگی الفبای سیریلک و زبان روسی، را فراگیرند، مصارف دوره ی آمادگی بدوش خود محصل می باشد. و تمام پوهنتون ها هزینه دوره ی آماده گی را از محصلین میطلبد.
 8. نامزدان بورسیه کشور تاجکستان این موضوع را باید قبل از ثبت نام بدانند که به جز فیس سالانه پوهنتون، بقیه تمام مصارف از ویزه گرفته تا کرایه، خوابگاه و غیره  به بدوش خود محصل می باشد.
 9. مدد معاشی که برای محصلین پرداخت می شود، معمولا در شش ماه یک بار اجراء می گردد.
 10. متقاضیانیکه میخواهند جهت ادامه تحصیل به کشور تاجکستان عزیمت نمایند خانواده شان حد اقل توان پرداخت 200 دالر امریکایی را در ماه داشته باشند تا از ضیاع بورسیه در آینده جلو گیری به عمل آید.
 11. تمام محصلین بورسیه پس از مواصلت به تاجکستان اسناد تحصیلی خودرا در اداره مربوطه وزارت معارف و علم تاجکستان طی مراحل و معادل سازی نمایند. که حدوداً 200 دالر امریکایی هزینه داشته که بدوش خود محصل میباشد.
 12. کاندیدان که مورد پذیرش قرار می گیرند ویزه خویش را به اسرع وقت تمدید نمایند.
 13. نامزدان بورسیه نباید بدون آگاهی قبلی و هماهنگی سفارت ج.ا.ا مقیم دو شنبه، به تاجکستان سفر نمایند.
 14.  زمانی که لست نامزدان بورسیه به دسترس سفارت قرار گرفت، پس از ترجمه از طریق وزارت امور خارجه به وزارت معارف و علم تاجکستان ارسال می گردد. وزارت معارف و علم آنکشور پس از بررسی و هماهنگی، لست مذکور را تائید می نماید و آمادگی خود را برای پذیرش محصلین ابراز می دارد. موضوع تائیدی لست طی نامه ی به ریاست محترم روابط فرهنگی وزارت امورخارجه ارسال می شود، پس از تائیدی و روشن شدن تاریخ دقیق سفر محصلین به تاجکستان، آنها می توانند به این کشور سفر نمایند.
 15. شهرت نامزدان بورسیه در لست، پاسپورت و سایر اسناد لازم  باید یکسان باشد.

آنعده از علاقمندان که خویش را در بورسیه کشور تاجکستان ثبت نام می نمایند در صورتیکه با شرایطی فوق موافق باشند تعهد نامه خویش را در مورد ذیل ارائه دهند:

 • آشنایی در مورد رشته، پوهنتون و محل تحصیل:

همان گونه که در بالا ذکر شد، جانب تاجکستان بورسیه ها را در پوهنتون های شهر های مختلف اختصاص داده است رشته ها از جانب وزارت معارف و علم تاجکستان مشخص گردیده است بنابر این نامزدان بورسیه باید بدانند که در چه رشته، کدام دانشگاه و کدام شهر تحصیل خواهند کرد. راجع به پوهنتون ها و شهر های که انتخاب می نمایند، از قبل معلومات کافی داشته باشند.

 • عدم امکان تبدیلی محصلان از یک رشته به رشته دیگری و یا از یک پوهنتون به پوهنتون دیگر:

پس از موافقت نامزدان با رشته تحصیلی و پوهنتون مربوطه، آنها نمی توانند تقاضای تبدیلی خود را به رشته دیگر یا پوهنتون دیگر نمایند. محصلین بورسیه در زمان انتخاب رشته دقت کامل نمایند.

 • پرداخت پول معادل سازی اسناد محصل توسط خود موصوف:

نامزدان بورسیه پس از مواصلت به تاجکستان باید اسناد تحصیلی خود را در اداره مربوطه وزارت معارف و علم تاجکستان معادل سازی نمایند، معادل سازی اسناد حدود200 دالر امریکایی مصرف دارد که از طرف محصل پرداخته شود.

 • راجستر ویزه در اداره پولیس و پرداخت مصارف آن توسط محصل:

نامزدان بورسیه با مواصلت به تاجکستان مکلف اند تا در ظرف72 ساعت ویزه خودرا در اداره پولیس راجستر نمایند راجستر ویزه حدود50 دالر امریکایی مصرف دارد، که خود محصل باید بپردازد.

 • محصلان به وقت معین به تاجکستان سفر نموده و عندالموقع تمدید ویزه نمایند.

پس از مواصلت به تاجکستان و شمولیت در پوهنتون ها، محصلین باید به تمدید ویزه خود عاجل اقدام نمایند. تمدید ویزه شش ماهه یا یک ساله حدود130 دالر امریکایی مصرف دارد، که خود محصل باید بپردازد. امور تمدید ویزه های محصلین توسط شعبه روابط بین المللی پوهنتون ها صورت می گیرد. در سال های گذشته برخی محصلین ویزه یک ماه تاجکستان را در کابل دریافت نموده بودند اما با تاخیر به تاجکستان آمدند که با مواصلت به تاجکستان از اعتبار ویزه  آنها تنها یک هفته باقی مانده بود، که در نتیجه این تاخیر آنها نتوانستند در خواست تمدید ویزه خودرا در وقت معین بدهند و پس از ختم مدت اعتبار ویزا، ملزم به پرداخت جریمه گزاف شدند. معمولاً پوهنتون ها محصلین را مکلف می نمایند تا درخواست تمدید ویزه خود را 20 روز قبل از انقضای اعتبار آن نمایند. بنابر این لازم است تا محصلین حداقل 20 روز قبل از آن که مدت اعتبار ویزه آنها به اتمام برسد، به تاجکستان سفر نمایند.

 • محصلان پول دوره آماده گی (پد کورس) را شخصآ بپردازد.

بعضی از پوهنتون ها مانند پوهنتون تخنیکی تاجکستان به نام م. عاصمی و  پوهنتون دولتی طبی تاجکستان به نام ابوعلی ابن سینا، محصلین را مکلف به فراگیری دوره آمادگی (پد کورس) می سازند که مصارف پد کورس شامل بورسیه نبوده و به دوش خود محصل می باشد.

 • خانواده محصلان توان پرداخت مبلغ 200 دالر را در ماه داشته باشند.

خانواده کاندیدان علاقمند برای بورسیه تاجکستان حد اقل توان کمک200 دالر امریکایی در ماه را برای شان داشته باشد. کسانیکه در حد اقل توانایی 200 دالر امریکایی را ندارند با توجه به شرایط تاجکستان گزاره کرده نمیتواند و موجب ترک تحصیل می شود.

 • مدد معاش که برای محصلین پرداخت می شود در شش ماه یکبار به تاخیر اجراء می گردد، کاندیدان محترم از این شرایط نیز آگاه باشند.
 • پس از موافقیت نامزدان در رشته های تحصیلی و پوهنتون مربوطه آنها نمیتوانند تقاضای تبدیلی رشته و پوهنتون خویش را نمایند.
 • پوهنتون ها معمولاً از اطاق های لیلیه پول ماهوار حدود15-20 دالر امریکایی در یک ماه اخذ می نماید که خود محصلین باید بپردازند.
 • مصارف غذا و غیره به دوش خود محصلین می باشد.

کاندیدان علاقمند میتوانند جهت ثبت نام قبل از تاریخ 1398/2/24 با اسناد دست داشته شان از قبیل (شهادتنامه اصلی و اصل تذکره تابعیت) به وزارت تحصیلات عالی جهت ثبت نام مراجعه نمایند.

قابل یاد آوریست که تقسیمات رشته ها با در نظر داشت فیصدی بلند نمرات سه ساله مکتب صورت خواهد گرفت و لست رشته ها در ضمیمه اطلاعیه هذا قابل دریافت است.