You are here

پروژه تهیه و تدارک قرطاسیه باب وزارت (شعبات کابل)

شماره دعوت به داوطلبی: MOHE/98/NCB/G -011

وزارت تحصیلات عالی از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت مینماید تا در پروسه داوطلبی پروژه تهیه وتدارک قرطاسیه باب وزارت (شعبات کابل) اشتراک نموده و نقل چاپ شده شرطنامه مربوطه را به طور رایگان و نیز درحافظه یافلش دسک از ریاست تهیه و تدارکات، وزارت تحصیلات عالی بدست آورده، آفرهای خویش را مطابق شرایط مندرج شرطنامه و طبق طرزالعمل تدارکات طورسربسته از تاریخ نشراعلان  الی مدت ۲۱ روز به ریاست تهیه و تدارکات وزارت تحصیلات عالی واقع کارته چهار ناحیه سوم کابل  افغانستان ارائه نمایند. آفر های ناوقت رسیده و انترنیتی قابل پذیرش نمی باشد. تضمین آفر به شکل تضمین بانکی مبلغ (560000) پنجصدو شصت هزار افغانی بوده  جلسه آفر گشایی در ریاست تهیه و تدارکات وزارت تحصیلات عالی تدویر می گردد.