You are here

پروژه تنویر چراغ های باغی وزارت تحصیلات عالی

شماره دعوت به داوطلبی: MOHE/98/NCB/W-022)

وزارت تحصیلات عالی از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت مینماید تا در پروسه داوطلبی پروژه پروژه  تنویر چراغ های باغی وزارت تحصیلات عالی اشتراک نموده و نقل چاپ شده شرطنامه مربوطه را به طور رایگان و نیز در حافظه یافلش دسک از ریاست تهیه و تدارکات، وزارت تحصیلات عالی بدست آورده، آفرهای خویش را مطابق شرایط مندرج شرطنامه و طبق طرزالعمل تدارکات طور سر بسته از تاریخ نشراعلان  الی ۲۲ روز به ریاست تهیه و تدارکات وزارت تحصیلات عالی واقع کارته چهار ناحیه سوم کابل  افغانستان ارائه نمایند.

آفر های ناوقت رسیده و انترنیتی قابل پذیرش نمی باشد. تضمین آفر به شکل تضمین بانکی مبلغ (۳۰۰۰۰ ) سی هزار افغانی می باشد.

جلسه آفر گشایی در ریاست تهیه و تدارکات وزارت تحصیلات عالی تدویر می گردد.