You are here

پروژه ایجاد مرکز مشاوره پوهنتون جوزجان

شماره دعوت به داوطلبی: MOHE/98/NCB/W-026)

 وزارت تحصیلات عالی از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت مینماید تا در پروسه داوطلبی پروژه ایجاد مرکز مشاوره پوهنتون جوزجان اشتراک نموده و نقل چاپ شده شرطنامه مربوطه را به طور رایگان و نیز در حافظه یا فلش دسک از ریاست تهیه و تدارکات، وزارت تحصیلات عالی بدست آورده، آفرهای خویش را مطابق شرایط مندرج شرطنامه و طبق طرزالعمل تدارکات طور سر بسته از تاریخ نشراعلان  الی ساعت ۱:۳۰ بعد از ظهرروز  شنبه مورخ ۱۳۹۷/۱۲/۱۱ به ریاست تهیه و تدارکات وزارت تحصیلات عالی واقع کارته چهار ناحیه سوم کابل  افغانستان ارائه نمایند.

آفر های ناوقت رسیده وانترنیتی قابل پذیرش نمی باشد. تضمین آفر به شکل تضمین بانکی ۹۰۰۰۰ نود هزار افغانی بوده و  جلسه آفر گشایی به ساعت ۱:۳۰ بعد از ظهر شنبه مورخ ۱۳۹۷/۱۲/۱۱ در ریاست تهیه و تدارکات وزارت تحصیلات عالی تدویر می گردد.