You are here

پروژه ایجاد مرکز آی تی و دو لابراتوار کمپیوتری برای پوهنتون کندز

شماره دعوت به داوطلبی :MOHE/98/NCB/G-063)

وزارت تحصیلات عالی از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت مینماید تا در پروسه داوطلبی پروژه ایجاد مرکز آی تی و دو لابراتوار کمپیوتری برای پوهنتون کندز اشتراک نموده و نقل چاپ شده شرطنامه مربوطه را به طور رایگان و نیز در حافظه یافلش دسک از ریاست تهیه و تدارکات، وزارت تحصیلات عالی بدست آورده، آفرهای خویش را مطابق شرایط مندرج شرطنامه و طبق طرزالعمل تدارکات طور سر بسته از تاریخ نشراعلان  الی مدت ۲۱ روز به ریاست تهیه و تدارکات وزارت تحصیلات عالی واقع کارته چهار ناحیه سوم کابل  افغانستان ارائه نمایند.

آفر های ناوقت رسیده و انترنیتی قابل پذیرش نمی باشد. تضمین آفر به شکل تضمین بانکی مبلغ (330000) سه صدو سی هزار افغانی می باشد.

جلسه آفر گشایی در ریاست تهیه و تدارکات وزارت تحصیلات عالی تدویر می گردد.