You are here

پروژه انتقال انترنت فایبرنوری در ساحه جدید موسسه تحصیلات عالی هلمند

موسسه تحصیلات عالی هلمند از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت مینماید تا در پروسه داوطلبی  پروژه انتقال انترنت فایبر نوری در ساحه جدید موسسه تحصیلات عالی هلمند اشتراک نموده و نقل چاپ شده شرطنامه مربوطه را به طور رایگان و نیز در حافظه یافلش دسک، آفرهای خویش را مطابق شرایط مندرج شرطنامه وطبق طرزالعمل تدارکات طور سربسته الی تاریخ ۷/۶/۱۳۹۸ روز ۵ شنبه ساعت (۱۰) بجه از ریاست موسسه تحصیلات عالی هلمند بدست آورده میتوانند.

آفر های ناوقت رسیده و انترنیتی قابل پذیرش نمی باشد. تضمین آفر به شکل تضمین بانکی مبلغ ( ۴۰۰۰۰ ) افغانی می باشد.

جلسه آفر گشایی در ریاست موسسه تحصیلات عالی هلمند به ساعت (۱۰)، روز ۵ شنبه مورخ ۷/۶/۱۳۹۸  تدویر می گردد.