You are here

تهیه و تدارک گاز مایع ضرورت دفاترمرکزوزارت،لیلیه مرکز،لیلیه نسوان وپوهنتون تعلیم وتربیه شهید استاد برهان الدین ربانی بابت سال مالی 1395

تهیه و تدارک گاز مایع ضرورت دفاترمرکزوزارت،لیلیه مرکز،لیلیه نسوان وپوهنتون تعلیم وتربیه شهید استاد برهان الدین ربانی بابت سال مالی 1395

نمبر ارتباطی پـــــــــــــروژه :MOHE/147/NCB

نوع بودجه : بودجه عادی وزارت تحصیلات عالی

ضرب الاجل برای تسلیمی آفرها (مورخ5/21/1394) ساعت 10:00 قبل از ظهرمیباشد.تاریخ تدویرجلسه آفرگشائی :روزچهارشنبه مورخ5/21/1394 ساعت 10:00 قبل از ظهر میباشد.

1.جمهوری اسلامی افغانستان قصد دارد تا بخش های بودجۀ ملی را برای پرداخت های این قرارداد برای تهیه وتدارک گازمایع ضرورت لیلیه ها ود فاترمرکزوزارت،بابت سال مالی1395اختصاص بدهد.

2. وزارت تحصیلات عالی برای ارائۀ آفرهای سربسته از داوطلبان شایسته وواجد شرایط برای تهیه و تدارک گاز مایع ضرورت دفاترمرکزوزارت،لیلیه مرکز،لیلیه نسوان وپوهنتون تعلیم وتربیه شهید استاد برهان الدین ربانی بابت سال مالی1395دعوت بعمل میآورد.

3. داوطلبی ازطریق روش باز داخلی طرزالعمل های مندرج در قانون تدارکات و متحد المال ها راه اندازی شده و برای تمام داوطلبان ازکشورهای واجد شرایط طوریکه دررهنمود ها تعریف شده است باز خواهد بود.

4. داوطلبان علاقمند واجد شرایط میتوانند معلومات بیشتر را ازوزارت تحصیلات عالی ریاست تهیه و تدارکات ، آمریت قرا رداد ها،شماره تماس{0202500379}وشرطنامه ها را.

به آدرس داده شده درذیل کارته چهاروزارت تحصیلات عالی ، دهلیز ب اتاق نمبر 26ازاز شروع رسمیات الی ختم رسمیات  ذریعه یک حلقه سی دی جدید ویا فلش جدید بد ست بیاورند.

5.شرایط لازم شامل: ، جواز تجارتی از اداره آیسا ویا وزارت تجارت}.

6.یک مجموعۀ مکمل شرطنامه ها به {زبان دری } به  داوطلبان علاقمند بعد از ارائه درخواست  تحریری {ذریعه یک حلقه سی دی ویا فلش جدید } توزیع خواهد شد .

 

 

 

 

7.آفرها به آدرس ذیل باید عنوان شده {وزارت تحصیلات عالی ، ریاست تهیه و تدارکات ، امریت قرار داد ها ، مدیریت عمومی قراردادها ساعت10:00قبل ازظهرمورخ5/21/1394.تحویل داده شوند.داوطلبی انترنتی لازم نیستآفرهای دیررسیده رد خواهند شد. آفرها درحضورداشت داو طلبان ویا نماینده گان داوطلبان  

به آدرس ذیل مرکز وزارت تحصیلات عالی ریاست تهیه و تدارکات درتاریخ5/21/1394ساعت 10:00 قبل از ظهردرحضورداشت هیئت موظف و داوطلبان گشوده خواهد شد. تمام آفرها باید همراه با {تضمین آفر}{مبلغ(250000) (دو صدو پنجاه هزار)افغانی پول نقد ویا ضمانت بانکی خواهد بود ضمانت بانکی 28 روزبیشترازتاریخ تسلیمی آفرالی مدت 118 روزالی تاریخ 2/4/1395اعتبار داشته باشد.

یاد داشت :الف:ضمانت بانکی تأمین آفردرنسخه اصلی تسلیم داده شود.هیچ نوع فوتو کاپی و یا کاپی اسکن شده قابل اعتبار نمیباشد. تضمین آفر همراه با آفر یکجا تسلیم داده شود .

ب : درصورتی که داوطلب تضمین آفر را ضمانت بانکی حاضر نماید باید ازفورمه های  که درج شرطنامه است در ضمانت بانکی ازآن استفاده نماید.

زمان تحویلی جنس:

1.زمان اکمال گازمایع طبق قرارداد بعدازصدورفرمایش ومنظوری مقام محترم ذ یصلاح یک هفته بعد ازامضاء قرارداد آغازمیگردد.وطی یکسال تکمیل میگردد.

2.جزئیات پلان توسط مالک پروژه مدیریت عمومی محاسبه جنسی ریاست تهیه وتدارکات وزارت تحصیلات عالی درهرهفته تهیه میگردد.

3.مالک پروژه:مدیریت عمومی محاسبه جنسی ریاست تهیه وتدارکات وزارت تحصیلات عالی مرکزوزارت،مطابق جدول نیازمندی شان میتوانندموادموردضرورت خویشرا قسمیکه درلست ضروریات درج است تقاضانمایند.

4.مدت انتقالات به خواست مالک پروژه ازحد معین اش تجاوزنخواهدکرد.

5.فرمایش دهنده ضروریات خودرادرمطابقت به جدول ضروریات ازفرمایش گیرنده تقاضامینماید.

6- قیمت های ارایه شده توسط داوطلبان باید صدفیصد 100% تمام اقلام مندرجه یک بخش (لات) و100%تمام مقدارمشخص شده هرقلم راشامل باشد.

7. آدرس های مندرجۀ فوق: {کارته چهار،وزارت تحصیلات عالی ، ریاست تهیه و تدارکات ، آمریت قرا رداد ها مدیریت عمومی قرا رداد هااتاق نمبر (26) مطیع الدین « فروتن» مدیر عمومی قرار داد ها شماره تماس مدیریت عمومی قرا رداد ها  (0202500379)

 

 

8. درصورت تفاوت، تمام معلومات شامل در دعوت به داوطلبی با احکام قسمت 1 دستورالعمل برای داوطلبان شرطنامه جاگزین شده میتواند.

واجد شرایط بودن موارد ذیل را در بر دارد :

الف: توانایی مالی: داوطلب باید اسنادی را که با شرایط مالی مندرج ذیل مطابقت داشته باشند، ارائه نماید:

 داوطلبان باید به ارائه اسناد به اثبات رسانند که دارای توانایی مالی حد اقل)2000000)) دومیلون( افغانی باشد.

ب : تجربه و ظرفیت تخنیکی: داوطلبان باید اسناد قراردادهای را که با شرایط لازم مندرج ذیل مطابقت داشته باشند ارائه نماید:

داوطلبان باید به ارائه اسناد به اثبات رسانند که تجربه اجرای حد اقل (یک) قرارداد مشابه را در5 سال اخیر با حجم مبلغ(7000000))هفت میلیون( افغانی دارا اند.( کاپی قرارداد اجرا شده داوطلبان با ذکر منبع ، مبلغ قرارداد و تاریخ عقد قرارداد باید ضمیمه آفر گردد.)

ج : داوطلب باید اسنادی را که اجناس پیشنهاد شده درآن با ضروریات مندرج ذیل مطابقت داشته باشد، ارائه نماید:

تهيه اسناد معتبر جهت اثبات اينکه اجناس فرمايش داده شده در مطابقت به مشخصات شرطنامه میباشد و یا اجازه نامه تولید کننده ضم آفر ارائه گردد. (لازم نیست .)