You are here

تصمیم اعطای قرارداد پروژه هفت قلم روغنیات ضرورت وسایط ترانسپورت وزارت تحصیلات عالی

تصمیم اعطای قرارداد پروژه هفت قلم روغنیات ضرورت وسایط ترانسپورت وزارت تحصیلات عالی

پروژه هفت قلم روغنیات ضرورت وسا یط ترانسپورت وزارت تحصیلات عالی داوطلبی پروژه هفت قلم روغنیات ضرورت سال مالی 1395 وسا یط ترانسپورت وزارت تحصیلات عالی شماره ارتباطی پروژه(MOHE/151/NCB)مورد نیازوسا یط ترانسپورت این وزارت راه اندازی که درنتیجه ارزیابی(2)آفر،شرکت تجارتی برادران شاهین انوری آدرس اپارتمان(9) منزل (5)دوست پلازا،کلوله پشته،ناحیه چهارم،کابل،افغانستان،با ارایه مبلغ(868700)(هشتصدوشصت وهشت هزارو هفتصد)افغانی بحیث شرکت برنده پیشنهادگرد یده است.بد ینوسیله ریاست تهیه وتدارکات وزارت تحصیلات عالی به اطلاع تمام افراد،اشخاص، شرکت ها وموسسات میرسا ند تا درصورتیکه بالای شرکت یاد شده اعتراض داشته باشند الی دوهفته بعدازنشراعلان شکایت نامه خویش رابه وزارت تحصیلات عالی ،ریاست تهیه وتدارکات کتباً ارایه نما یند درغیرآن شکایات شان بعد ازمدت یاد شده قابل پذیرش نمیباشد