You are here

تصمیم اعطای قرارداد پروژه سیزده قلم ترکاری موسمی ضرورت لیلیه ها وشفاخانه های کادری وزارت تحصیلات عالی

تصمیم اعطای قرارداد پروژه سیزده قلم ترکاری موسمی ضرورت لیلیه ها وشفاخانه های کادری وزارت تحصیلات عالی

داوطلبی پروژه سیزده قلم ترکاری موسمی ضرورت سال مالی 1395 لیلیه ها وشفاخانه های وزارت تحصیلات عالی شماره ارتباطی پروژه(MOHE/149/NCB) مورد نیازلیلیه ها وشفاخانه های کادری این وزارت راه اندازی که درنتیجه ارزیابی(2)آفر،شرکت تجارتی امید ولی زاده آدرس مارکیت تهیه مسکن چهارراهی حوزه چهارم پولیس.کابل،افغانستان،با ارایه مبلغ(5199527)(پنج میلیون ویکصدونودونه هزاروپنجصد وبیست وهفت)افغانی بحیث شرکت برنده پیشنهادگردیده است.

بدینوسیله ریاست تهیه وتدارکات وزارت تحصیلات عالی به اطلاع تمام افراد،اشخاص، شرکت ها وموسسات میرسانند تا درصورتیکه بالای شرکت یاد شده اعتراض داشته باشند الی دوهفته بعد ازنشراعلان شکایت نامه خویش را به وزارت تحصیلات عالی ،ریاست تهیه وتدارکات کتباً ارایه نمایند درغیرآن شکایات شان بعد ازمدت یاد شده قابل پذیرش نمیباشد.