You are here

اعلان داوطلبی 93 قلم ادویه جات موردضرورت سال مالی 1395 پوهنتون طبی کابل پوهنتون طبی کابل (93) قلم ادویه جات مورد ضرورت سال مالی 1395 شفاخانه های تدریسی خویش را از طریق داوطلبی باز داخلی عقد قرارداد مینماید اشخاص واجد شرایط علاوه برداشتن جواز فعالیت معتبر

اعلان داوطلبی 93 قلم ادویه جات موردضرورت سال مالی 1395 پوهنتون طبی کابل

پوهنتون طبی کابل (93) قلم ادویه جات مورد ضرورت سال مالی 1395  شفاخانه های تدریسی خویش را از طریق داوطلبی باز داخلی عقد قرارداد مینماید اشخاص واجد شرایط علاوه برداشتن جواز فعالیت معتبر از ریاست عمومی امور مارمسی نیزجواز داشته باشند میتواند از تاریخ 25/12/1394 الی 16/1/1395 شرطنامه را از آمریت تهیه وتدارکات پوهنتون طبی کابل در اوقات رسمی بدست آورند