You are here

اعلان داوطلبی هشتادوسه قلم قرطاسیه غیر مطبوع ضرورت سال مالی 1395 وزارت تحصیلات عالی.

نام پروژ ه:اعلان داوطلبی هشتادوسه قلم قرطاسیه غیر مطبوع ضرورت سال مالی 1395 وزارت تحصیلات عالی.

عنوان دعوت به داوطلبی: هشتادوسه قلم قرطاسیه  غیر مطبوع.

شماره دعوت به داوطلبی:{MOHE/155/NCB}

1.  جمهوری اسلامی افغانستان قصد دارد تا بخش های بودجۀ ملی را برای پرداخت های این قرارداد  هشتادوسه قلم قرطا سیه غیر مطبوع اختصاص بدهد.

2.وزارت تحصیلات عالی ازداوطلبان شایسته وواجد شرایط جهت ارائۀ آفرهای سربسته برای هشتادوسه قلم قرطاسیه غیر مطبوع دعوت بعمل میآورد.

3. داوطلبی ازطریق داوطلبی باز داخلی طرزالعمل های مندرج در قانون تدارکات و متحد المال ها راه اندازی شده و برای تمام داوطلبان ازکشورهای واجد شرایط طوریکه دررهنمود ها تعریف شده است باز میباشد.

4. داوطلبان واجد شرایط علاقمند میتوانند معلومات بیشتروشرطنامه ها را از{ریا ست تدارکات محترم عبدالباقی فاضل عضو قراردادهای داخلی، شماره های تماس:2502508-0700040479 ویا 0772416918 به آدرس داده شده درذیل: وزارت تحصیلات عالی،ریاست تدارکات مدیریت عمومی قرارداد های داخلی اتاق نمبر(26)ازساعت(7:30:00 قبل اظهر الی ساعت  4:30:00 بعد اظهر}ازدفترمدیریت قرارداد های وزارت تحصیلات عالی اتاق نمبر(26) مراجعه نمود ه بدست بیاورند.

5. شرایط لازم شامل: لست ضروریات تخنیکی، درقسمت پنج جدول ضروریات شرطنامه درج میباشد.

6.مجموعۀ مکمل شرطنامه به زبان{دری} توسط داوطلبان علا قمند ذریعۀ درخواست تحریری به آدرس ذیل {وزارت تحصیلات عالی ریا ست تهیه وتدارکات ،مدیریت عمومی قراردادهای داخلی ،اتاق نمبر26} ذریعه یک عدد فلش بد ست بیاورند.

7. آفرها باید عنوانی آدرس ذیل {وزارت تحصیلات عالی ،ریاست تدارکات ،مدیریت عمومی قرارداد های داخلی} به روزشنبه مورخ {4/2/1395}تحویل داده شوند. داوطلبی انترنتی مجاز{ نیست }آفرهای ناوقت رسیده رد خواهند شد. آفرها درحضورداشت نماینده گان داوطلبان به آدرس ذ یل:دفترریاست تهیه وتدارکات درروز شنبه مورخ 4/2/1395} درحضورداشت اشخاصیکه میخواهند حاضرباشند، گشوده خواهد شد. تمام آفرها باید همراه با{تضمین آفرمبلغ( پنجصد هزار)افغانی سند بانکی ویا پول نقد یا مبلغ معادل آن که به آسا نی قابل معاوضه است باشند،درصورتیکه تضمین آفرسند بانکی باشد ازتاریخ افرگشای الی مدت یکصدوهجده روز الی مورخ(28/5/1395اعتبارداشته باشد،اصل سند بانکی را یکجا با تضمین آفربه روز آفرگشای حاضرنماید کاپی اسکن شده مداراعتبارنمیباشد.

8.آدرس های فوق الذکر:ریاست تدارکات، وزارت تحصیلات عالی نمبراتاق (30)، نام کارمند،عبدالباقی عضو قرارداد های مدیریت عمومی قراردادهای داخلی آدرس سرک،

9.درصورت تفاوت، تمام معلومات شامل در دعوت به داوطلبی با احکام قسمت 1 دستورالعمل برای داوطلبان شرطنامه جاگزین شده میتواند.