You are here

اعلان تدارکاتی

ریاست پوهنتون علوم طبی کابل (ابوعلی ابن سینا) از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت مینماید تا در پروسه داوطلبی باز پروژه تهیه و تدارک ۶۷ قلم قرطاسیه باب و مواد تنظیفاتی ضرورت مرکز و شفاخانه های تدریسی آن اشتراک نموده و نقل شرطنامه مربوط را از تاریخ نشر اعلان 1398/1/26 از آمریت تهیه و تدارکات پوهنتون طبی کابل (ابوعلی ابن سینا) در اوقات رسمی بدست آورند. شرطنامه فوق را مطالعه وآفر های خویش را مطابق شرایط مندرج شرطنامه و مطابق قانون و طرزالعمل تدارکات طور سربسته ارایه نمایند. آفرهای ناوقت رسیده و انترنیتی قابل پذیرش نمی باشد.

تضمین آفر بصورت تضمین بانکی بوده جلسه آفر گشایی به روز تعیین شده مندرج در شرطنامه ساعت (۱۰) قبل از ظهر در شعبه معاونیت مالی و اداری پوهنتون علوم طبی کابل(ابوعلی ابن سینا)  برگزار می گردد .