You are here

اخبار

سرپرست وزارت تحصیلات عالی با هیأت رهبری موسسه تحصیلات عالی سمنگان دیدار کرد

27 Jul, 2019

پوهنمل عبدالتواب بالاکرزی سرپرست و معین علمی وزارت تحصیلات عالی طی دیداری با هیآت

معین مالی و اداری وزارت تحصیلات عالی طی سفر به ولایت غزنی با مسوولان و متنفذین دیدار کرد

25 Jul, 2019

معین مالی و اداری وزارت تحصیلات عالی در جمع یک هیآت عالی رتبه دولتی به ولایت غزنی

قرار است امور تدریسی و اداری موسسه تحصیلات عالی نورستان در آینده نزدیک آغاز شود

24 Jul, 2019

سرپرست و معین علمی وزارت تحصیلات عالی طی سفری به ولایت نورستان از زمین اختصاص داد

قرار است ترانسکرپت نمرات فارغان نهاد های تحصیلات عالی کشور در مطبعه صکوک چاپ گردد

24 Jul, 2019

قرار است ترانسکرپت نمرات فارغان نهاد های تحصیلات عالی کشور با گنجانیدن موارد امنی

ورکشاپ آموزش تحقیق و نشر مقالات تحقیقی در وزارت تحصیلات عالی دایر گردید

22 Jul, 2019

"تحقیقات علمی باید مطابق نیازمندی های کشور باش

جلسه نوبتی شورای رهبری وزارت تحصیلات عالی دایر گردید

21 Jul, 2019

جلسه شورای رهبری وزارت تحصیلات عالی، تحت ریاست پوهنمل عبدالتواب بالاکرزی سرپرست و

سنگ تهداب بخش دوم ساختمان دو صد بستر شفاخانه علی آباد گذاشته شد

21 Jul, 2019

معین مالی و اداری وزارت تحصیلات عالی سنگ تهداب بخش دوم ساختمان دو

ورکشاپ مصونیت اجتماعی، محیط زیستی و مکانیزم رسیدگی به شکایات دایر شد

17 Jul, 2019

ورکشاپ مصونیت اجتماعی، محیط زیستی و مکانیزم رسیدگی به شکایات در نهاد های تحصیلات

دیدار سرپرست وزارت تحصیلات عالی با وزیر معارف آذربایجان

16 Jul, 2019

پوهنمل عبدالتواب بالاکرزی معین علمی و سرپرست وزارت تحصیلات عالی در دیداری با جیهو

Pages