You are here

اخبار

هیچ نوع سهل انگاری واحمال در روند ملی امتحان کانکور مورد قبول نیست وپروسه امتحان کانکور امسال مورد حمایت همه جانبه رییس جمهور نیز قرار گرفته است.

08 May, 2017

این مطلب را پوهنوال دوکتور فریده مومند وزیر تحصیلات عالی در ویدیو کنفرانسی که امروز با روسا ومعاونان پوهنتون های مرکز و ولایات دایر نمود، ابراز داشت.

آن عده شرکت های ساختمانی که بدون کدام دلیل موجه در تطبیق پروژه های ساختمانی وزارت تحصیلات عالی تعلل می ورزند و یا هم به کیفیت پروژه ها توجه نمی کنند با برخورد قانونی مواجه خواهند شد

08 May, 2017

 این مطلب را دوکتور احمد سیر مهجور معین مالی و اداری وزارت تحصیلات عالی در نشستی که با مسوولان 20 شرکت ساختمانی شامل در پروژه های پوهنتون های مرکز و ولایات داشت، ابراز نمود.

نماینده فوق العاده رئیس جمهور در امور اصلاحات و حکومتداری خوب: تا زمانیکه یک تغییر فرهنگی و علمی از سوی نهاد های تحصیلی بشکل متداوم به وجود نیاید، ساختن جامعه ممکن نیست

10 Apr, 2017

وزیر تحصیلات عالی: با توجه به اصلاحات بنیادین و حکومتداری خوب در وزارت تحصیلات عالی طی دو سال گذشته کار های بنیادی صورت گرفته است

وزیرتحصیلات عالی وضعیت لیلیه اناث پوهنتون کابل را بررسی کرد

10 Apr, 2017

پوهنوال دوکتورفریده مومند وزیرتحصیلات عالی درحالی که دکتوراحمد سیر مهجور معین مالی واداری  و محمد طارق صدیقی رئیس مالی واداری این وزارت نیز حاضر بودند،  شب گذشته از لیلیه دخترانه پوهنتون کابل دیدار کرد.

پلان استراتژیک دوره ماستری پوهنتون طبی کابل ، پلی تخنیک و تعلیم و تربیه استاد شهید ربانی نهایی شد 

10 Apr, 2017

پلان استراتژیک دوره ماستری پوهنتون طبی کابل ، پلی تخنیک و تعلیم و تربیه استاد شهید ربانی نهایی شد 

Pages