You are here

چهارمین ورکشاپ آموزش الکترونیکی در وزارت تحصیلات عالی برگزار شد

تاریخ
19 میزان, 1396
زمان
07:15 ق.ظ19 e افغانستان | کابل
نوع رویداد:
Training
موقعیت
توضیحات

وزارت تحصیلات عالی چهارمین ورکشاپ آموزش الکترونیکی را به تاریخ 23 و 24 نومبر 2016 با همکاری برنامه حمایت از پوهنتونها و انکشاف نیروی بشری( (USWDP که توسط اداره انکشاف بین المللی ایالات متحده آمریکا (USAID) تمویل میگردد، تحت عنوان "بررسی وضعیت آموزش الکترونیکی در نهادهای تحصیلات عالی و اقدامات بعدی" در وزارت تحصیلات عالی برگزار نمود. در این ورکشاپ جناب داکتر همایون قیومی، مشاور ارشد رئیس جمهور افغانستان، معینان و رئیسان مربوطه وزارت تحصیلات عالی، نمایندگانUSAID، USWDP ، برنامه انکشاف تحصیلات عالی ) HEDP (، پوهنتون آمریکایی افغانستان و معاونین علمی و 2 تن استاد از هشت پوهنتون بزرگ دولتی بود. شرکت نموده بودند. این برنامه آموزشی بخاطر اهداف ذیل برگزار شده بود: • بررسی وضعیت فعلی آموزش الکترونیکی در نهادهای تحصیلات عالی • گفتگو و رهنمایی روی اقدامات بعدی • نهایی ساختن نصاب تحصیلی و لایحه آموزش الکترونیکی ورکشاپ شامل پریزنتیشن ها و سخنرانی های در مورد بخشهای مختلف آموزش الکترونیکی بشمول موارد ذیل بود: • پلان منابع بشری توسط داکتر همایون قیومی • بررسی چارچوب، پالیسیها و حمایت آموزش مختلط وزارت تحصیلات عالی توسط پوهاند محمد عثمان بابری • شاخصها و استراتیژیهای گنجانیدن آموزش الکترونیکی در صنفهای درسی پوهنتونها توسط داکتر مریم قدرت • خدمات و زیرساخت انترنیتی لازم برای آموزش الکترونیکی توسط خانم شکریه جمال • استفاده آموزش الکترونیکی در نصاب تحصیلی جدید فاکولته فارمسی پوهنتون کابل توسط آقای مشعل تجارب کسب شده: اولین اقدامات پوهنتون آمریکایی افغانستان در راستای آموزش مختلط توسط نماینده پوهنتون آمریکایی در ادامه پریزنتیشن ها، ورکشاپ با فعالیت های گروپی ادامه یافت. اشتراک کنندگان به دو گروپ تقیسم شدند تا آنها بتوانند روی موضوعات مختلف کار نمایند )بعد از ظهر روز اول و همچنان روز دوم(. گروپ کاری اول: بررسی برنامه آموزش الکترونیکی در نهادهای تحصیلات عالی رئیس گروپ: پوهاند حاجی محمد نعیمی معاون گروپ: پوهاند عبدالاحد خالقی اعضای این گروپ روی کیفیت تدریس نهاد تحصیلی مربوطه شان گفتگو نموده و درباره پیشرفت ها و چالشهای شان در قسمت آموزش الکترونیکی صحبت نمودند. در ختم کارگروپی، نمایندگان این گروپ خلاصه گفتگو ها و پیشنهادات خویش را طور ذیل بیان نمودند: • استفاده از تجهیزات/وسایل موجود جهت تطبیق آموزش الکترونیکی در پوهنتونها • ایجاد کمیته های آموزش الکترونیکی در سطوح پوهنتون ها و فاکولته ها با لایحه وظایف مشخص • برگزاری ورکشاپهای آموزش الکترونیکی در پوهنتونها • تهیه پلانهای آموزش الکترونیکی توسط هر پوهنتون • ارائه رهنمودهای لازم جهت تطبیق آموزش الکترونیکی ) USWDP در این راستا با وزارت تحصیلات عالی همکاری خواهد نمود( • ساختن ویب سایت و پورتال آموزش الکترونیکی درهر پوهنتون )با نظرداشت امنیت اطلاعات( • رئیس کتابخانه مرکزی تمام پوهنتونها باید عضو کمیته آموزش الکرونیکی باشند • یک اتاق کنفرانس تصویری باید با تمام تجهیزات لازم درهر پوهنتون موجود باشد • آموزش الکترونیکی باید بخش نصاب تحصیلی و پالیسی مضمون درسی گردد • مراکز انکشاف مسلکی استادان باید احیا گردد • کمیته های آموزش الکترونیکی باید شناسایی کنند که کدام برنامه های تحصیلی/دپیارتمنت ها آماده تطبیق آموزش الکترونیکی اند. • مراکز تکنالوژی معلوماتی و فاکولته های کمپیوتر ساینس باید روند تطبیق آموزش الکترونیکی در پوهنتونها را تسهیل ببخشند. گروپ کاری دوم: تشخیص معیارها و شاخصهای برنامه آموزش مختلط آزمایشی رئیس گروپ: داکتر مریم قدرت معاون گروپ: پوهاند غلام دستگیر خاورین اعضای این گروپ توافق نمودند که هدف آموزش مختلط بهبود بخشیدن کیفیت تدریس/آموزش در تحصیلات عالی میباشد. هرچند تطبیق آموزش الکترونیکی در افغانستان در سه مرحله مدنظر گرفته شده است، این گروپ فقط روی مرحله دوم که عبارت از آموزش مختلط می باشد، تمرکز نمود. این گروپ نتیجه گفتگو های شان را خلاصه کرده و معیارها و شاخصهای ذیل را برای آزمایش آموزش مختلط لازمی عنوان نمودند: وسایل و تجهیزات: • برق مداوم • خدمات سریع و قابل اعتبار انترنیت • مرکز معلومات و ارتباطات • سیستم مدیریت آموزشی • شبکه واحد داخلی • تجهیزات آموزش الکترونیکی ظرفیت سازی: • مهارتهای زبان انگلیسی • مهارتهای کمپیوتر • پیداگوژی • تغییر محتوا و روش تدریس • کارمندان تخنیکی پالیسی های مشخص در سطوح مختلف: • لوایح و طرزالعملهای آموزش مختلط • پالیسی های مدیریت آموزش مختلط • ایجاد دیپارتمنت آموزش الکترونیکی با لایحه وظایف مشخص • نظارت و ارزیابی بصورت کل، این گروپ توافق نمود که تکنالوژی، محتوای درسی، دانش و پیداگوژی از جمله مقتضیات کلیدی تطبیق آموزش مختلط می باشد. روز دوم گروپ کاری سوم: ارزیابی نصاب تحصیلی آموزش الکترونیکی برای کادر علمی رئیس گروپ: داکتر سید حسن عدلیار معاون گروپ: خانم شکریه جمال این گروپ نصاب تحصیلی آموزش الکترونیکی را بازنگری و اصلاح نمود. نسخۀ اصلاح شده )همراه با Track Change ( به این گزارش ضمیمه شده است. گروپ کاری چهارم: ارزیابی مسودۀ لایحه آموزش الکترونیکی و تعیین معیارها در نهادهای تحصیلات عالی رئیس گروپ: داکتر حیات الله جواد معاون گروپ: پوهاند محمد حسن رشیق این گروپ لایحه آموزش الکترونیکی را بازنگری و اصلاح نمود. نسخه اصلاح شده )همراه با Track Change ( به این گزارش ضمیمه شده است. نتیجه گیری ها نتیجه گیری محترم داکتر همایون قیومی: داکتر قیومی بیان نمود که: "بخاطر سابقه اکادمیک ام، همیشه خوش دارم در وزارت تحصیلات عالی و نهادهای تحصیلی باشم. زحمات شما را در 2 روز گذشته روی آموزش الکترونیکی با تمرکز روی آموزش مختلط تبریک میگویم. شما اقدامات مهم را انجام دادید و امیدوارم که سال آینده آموزش مختلط در چند مضمون درسی آزمایش شود. حکومت افغانستان از بعضی چالشهای که در زمینه تطبیق آموزش مختلط وجود دارد باخبر بوده و به آنها رسیدگی خواهد کرد. مشکل برق در دو سال آینده با ایجاد یک شبکه سرتاسری ارائه خدمات برق حل گردیده و به مشکل انترنیت نیز با فرآهم نمودن انترنیت سریع و قابل اعتماد به پوهنتونها رسیدگی خواهد شد. علاوه برآن، با کمک بانک جهانی یک سیستم مدیریت آموزشی ) LMS ( تهیه و ارائه خواهد شد. این ورکشاپ بسیار موثر بود و شما اقدامات مؤثری را برای بهبود کیفیت تحصیلات عالی برنامه ریزی نمودید. زحمات شما را برای بهبود کیفیت تحصیلات عالی که برای پیشرفت اقتصادی افغانستان حیاتی می باشد، تقدیر می نماییم." نتیجه گیری محترم پوهاند محمد عثمان بابری، معین علمی وزارت تحصیلات عالی: معین علمی وزارت تحصیلات عالی روی اهمیت آموزش الکترونیکی تاکید کرد و از پوهنتونها خواست تا اقدامات جدی را بمنظور آغاز آموزش الکترونیکی مدنظر بگیرند. وی در ادامه صحبت هایش بیان نمود که پروژه USWDP در بخشهای که مطابق با پلان کاری شان باشد با پوهنتونها در زمینه تطبیق آموزش مختلط کمک خواهد کرد. وزارت تحصیلات عالی نیز در این راستا همکاری خواهد کرد. معین علمی وزارت تحصیلات عالی بخاطریکه بعضی اشتراک کنندگان جدید بودند )یعنی در ورکشاپ های قبلی اشتراک نکرده بودند( اظهار نگرانی نمود. وی اشاره داشت که این اشتراک کنندگان باید در ورکشاپها و برنامه های آینده نیز اشتراک کنند تا اشتراک کنندگان جدید به برنامه های بعدی معرفی نشوند. معین علمیوزارت همچنان بیان نمود که USWDP بنابر درخواست آن وزارت ترمیم دو کتابخانه را در پلان کاری شان شامل نموده است که برای آن وزارت تحصیلات عالی از USWDP سپاسگزار است. وی اطمینان داد که وزارت تحصیلات عالی روی OBL و SCL با برنامه انکشاف تحصیلات عالی ) HEDP ( کار خواهد کرد. در آخر، معین علمی وزارت تحصیلات عالی از داکتر مریم قدرت و USWDP بخاطر برگزاری ورکشاپ و از تمام اشتراک کنندگان بخاطر سهمگیری فعال شان تشکر نمود. اقدامات بعدی: • رشته های تحصیلی )مانند ژورنالیزم، تعلیم و تربیه، اقتصاد و طب( که آماده اند آموزش مختلط را آغاز نمایند، معرفی شوند. • گروپ های کاری/کمیته های آموزش الکترونیکی وزارت تحصیلات عالی و پوهنتونهای مورد نظر باید با جدیت بیشتر عمل نمایند. • مسؤلین کتابخانه ها بحیث عضو شامل کمیته آموزش الکترونیکی پوهنتون ها گردند. • دیپارتمنت آموزش الکترونیکی باید در وزارت تحصیلات عالی ایجاد شود تا در مرحله غنی سازی با پوهنتونها کمک کند. • شاخصها و معیارهای نظارت و ارزیابی باید تعیین شوند تا تطبیق موفقانه این برنامه را دنبال کند. این اقدام توسط ادارۀ جدیدی که در وزارت تحصیلات عالی ایجاد میگردد، روی دست گرفته شود. • انکشاف مسلکی استادان در بخش پلان گذاری و تطبیق آموزش الکترونیکی باید آغاز شود • آموزش الکترونیکی در چارچوب اعتباردهی اضافه خواهد شد • کمیته های آموزش الکترونیکی پوهنتون های مورد نظر 9 پوهنتون باید با جدیت وظایف محوله را تعقیب نمایند. • هر پوهنتون باید دارای پلان کاری جداگانه باشد. قابل ذکر است اولین ورکشاپ آموزش الکترونیکی در پوهنتون آمریکایی افغانستان، دومی آن در پوهنتون هرات، سومی و چهارمی آن در وزارت تحصیلات عالی برگزار گردید.