You are here

اخبار

داکتر عبداللطیف روشان سرپرست وزارت تحصیلات عالی شام امروز در یک اقدام غیر مترقبه از لیلیه های ذکور پوهنتون کابل و پولی تخنیک کابل دیدن نموده وضعیت محصلان این لیلیه ها را مورد ارزیابی قرار داد

07 Nov, 2017

سرپرست وزارت تحصیلات عالی در این دیدار با محصلان لیلیه های متذکره یکجا غذا صرف نموده، مشکلات و خواست های آنان را استماع نمود.

اعلامیه وزارت تحصیلات عالی در مورد شایعات نشر شده در شبکه های اجتماعی قسمی که دیده شده است برخی از شبکه های اجتماعی شایعاتی را به نشر سپرده اند که گویا داکتر عبداللطیف روشان سرپرست وزارت تحصیلات عالی از سمت اش استعفا داده است. بناً تاکید می گردد

06 Nov, 2017

داکتر عبداللطیف روشان سرپرست وزارت تحصیلات عالی که از آغاز کار خویش فعالانه در راستای بهبود وضعیت تحصیلات عالی به ویژه ارتقای کیفیت در این عرصه تلاش خستگی ناپذیر انجام داده است، به صورت مستمر در تطبیق برنامه های دق

25 عراده بس نوع کاستر که جهت سهولت رفت و آمد محصلان اناث خریداری شده است، امروز رسماً توسط سرپرست وزارت تحصیلات عالی به روسای پوهنتون های کشور تسلیم داده شد

04 Nov, 2017

در مراسم که به این منظور در وزارت تحصیلات عالی کشور با اشتراک هیات رهبری وزارت تحصیلات عالی، روسای پوهنتون های دولتی، مشاور دفتر بانو اول کشور و نماینده وزارت امور زنان برگزار گردید، داکتر عبداللطیف روشان سرپرست وز

بانهادینه کردن فرهنگ تحقیق در پوهنتون های کشور، زمینه تفکیک ودرجه بندی نهادهای علمی را به اساس ظرفیت فراهم می سازیم.

04 Nov, 2017

این مطلب را داکترعبداللطیف روشان سرپرست وزارت تحصیلات عالی درنشستی زیرعنوان "تحقیق درتحصیلات عالی، چالش ها وفرصت ها" ابراز نمود.

داکتر عبداللطیف روشان سرپرست وزارت تحصیلات عالی امروز در دیداری با روسای پوهنتون ها و موسسات تحصیلات عالی خصوصی و هیات رهبری اتحادیه پوهنتون ها و موسسات تحصیلات عالی خصوصی توجه به نهاد های تحصیلات عالی خصوصی را از اولویت های کاری خویش خوانده برای رفع مشکل

01 Nov, 2017

در این دیدار در حالیکه پوهندوی امان الله فقیری مشاورارشد وزارت تحصیلات عالی نیز حاضر بود، سرپرست وزارت تحصیلات عالی پوهنتون ها و موسسات تحصیلات عالی خصوصی را بازوی قوی وزارت تحصیلات عالی خوانده گفت که برای رسیدگی ب

وزرای تحصیلات عالی و انکشاف شهری امروز در حالیکه رئیس مشرانو جرگه هم حضور داشت پلان تفصیلی واصلاحی شهرک قیام الدین خادم مربوط استادان پوهنتون ننگرهار را امضا نمودند.

29 Oct, 2017

این شهرک که درساحه 478 جریب زمین درشهر جلال آباد موقعیت دارد و دارای 500 نمره رهایشی وسایرخدمات وزیربناهای اساسی بوده وشبکه های آبرسانی،برق،سرک سازی وکانالیزیسیون را نیز دارا می باشد در مراسم امضای اسناد یاد شده دا

سرپرست وزارت تحصیلات عالی از خدمات، کار و تلاش داکتر نذیر احمد پیروز استاد پوهنتون تخنیکی برلین و رئیس مرکز خلاقیت های تکنالوژی معلوماتی (ITCC) بخاطر استفاده موثر از تکنالوژی معلوماتی در نهاد های تحصیلی، تقدیر بعمل آورد

29 Oct, 2017

در محفل تقدیر داکتر نذیر احمد پیروز در حالیکه معینان و روسای وزارت تحصیلات عالی نیز شرکت نموده بودند، ابتدا سافت ویر های ساخته شده از سوی مرکز یاد شده که شامل دیتابس محصلان نهاد های تحصیلی خصوصی و توامیت میان پوهنت

وزرای تحصیلات عالی و انکشاف شهری امروز در حالیکه رئیس مشرانو جرگه هم حضور داشت پلان تفصیلی واصلاحی شهرک قیام الدین خادم مربوط استادان پوهنتون ننگرهار را امضا نمودند.

29 Oct, 2017

این شهرک که درساحه 478 جریب زمین درشهر جلال آباد موقعیت دارد و دارای 500 نمره رهایشی وسایرخدمات وزیربناهای اساسی بوده وشبکه های آبرسانی،برق،سرک سازی وکانالیزیسیون را نیز دارا می باشد در مراسم امضای اسناد یاد شده دا

سرپرست وزارت تحصیلات عالی از خدمات، کار و تلاش داکتر نذیر احمد پیروز استاد پوهنتون تخنیکی برلین و رئیس مرکز خلاقیت های تکنالوژی معلوماتی (ITCC) بخاطر استفاده موثر از تکنالوژی معلوماتی در نهاد های تحصیلی، تقدیر بعمل آورد

29 Oct, 2017

در محفل تقدیر داکتر نذیر احمد پیروز در حالیکه معینان و روسای وزارت تحصیلات عالی نیز شرکت نموده بودند، ابتدا سافت ویر های ساخته شده از سوی مرکز یاد شده که شامل دیتابس محصلان نهاد های تحصیلی خصوصی و توامیت میان پوهنت

داکتر عبداللطیف روشان سرپرست وزارت تحصیلات عالی، به پاس فعالیت های چشم گیر و برنامه های موثرشان در عرصه تحصیلات عالی، از سوی مشرانو جرگه با تفویض نشان آن جرگه تقدیرگردید

28 Oct, 2017

در محفلی که به همین مناسبت در مشرانو جرگه شورای ملی برگزار شد، فضل هادی مسلمیار رئیس مشرانو جرگه، کار کردهای داکتر عبداللطیف روشان سرپرست وزارت تحصیلات عالی را تحسین نموده گفت: رهبریِ جدید وزارت تحصیلات عالی، در مد

Pages