You are here

اطلاعیه پوهنحی هنر های زیبا ی پوهنتون کابل

15 اسد, 1397

پوهنحی هنرهای زیبای پوهنتون کابل برای سمستر خزانی سال ۱۳۹۷ فارغان تمام رشته های هنرهای زیبا را در برنامه ماستری هنرهای تجسمی می پذیرد .
بناً متقاضیان محترم می توانند، جهت اخذ فورمه ومعلومات مزید ازتاریخ ۱۴ اسد ۱۳۹ الی۳۰ اسد ۱۳۹۷ به آمریت برنامه های ماستری ودوکتورا پوهنتون کابل مراجعه نمایند.