You are here

اطلاعیه ریاست پوهنتون ها و موسسات تحصیلات عالی خصوصی

23 سرطان, 1398

به اطلاع عموم متقاضیان شمولیت در پوهنتون های خصوصی که در نتیجه امتحان کانکور ۱۳۹۸ بر۱۳۹۷ واجد شرایط شمولیت در موسسات تحصیلات عالی خصوصی شناخته شده اند، رسانیده می شود که الی تکمیل پروسه معرفی شان به نهاد های تحصیلات عالی خصوصی منتظر بوده و تا اطلاعیه بعدی  الی تاریخ ۵/۵/۱۳۹۸ به دفاتر این وزارت و اداره محترم ملی امتحانات مراجعه ننمایند.