You are here

اطلاعیه ریاست ارتباط خارجه وتنظیم بورسها

28 سنبله, 1397

آشنایی نامزدان با آخرین تخنیک ها ووسایل برای توسعه زراعتی

 وزارت امورخارجه طی مکتوب ۷۷۶۴ مورخ ۱۹/۶/۱۳۹۷ خویش ازاثر یاد داشت شماره Kab/551/02/2018-(31) مورخ 16 اگست 2018 سفارت جمهوری هند مقیم کابل، مراتب آتی را به اطلاع میرساند.

 (( انستیتوت National Institute of Agricultural Extension Management حیدرآباد، که تحت وزارت زراعت آنکشور میباشد، تقاضای ارسال نامزدان بشکل آنلاین در رشته Agriculture Extension Management, PGDAEM-MOOCs را نموده است. هدف این برنامه آشنایی نامزادان با آخرین تخنیک ها و وسایل برای توسعه زراعتی می باشد. آخرین زمان ثبت نام در برنامه متذکره 30/9/2018 معیین گردیده و باید بصورت آنلاین در ویب سایت  www.manage.gov.in  یا  www.manage.gov.in/moocs/pgdaem-moocs.asp  انجام شود.))