You are here

72 تن از کارمندان وزارت تحصیلات عالی از ورکشاپ های ارتقای ظرفیت تصدیق نامه بدست آوردند

72 تن از کارمندان اداری وزارت تحصیلات عالی از ورکشاپ های ارتقای ظرفیت در بخش های مختلف تصدیق نامه به دست آوردند.

این ورکشاپ ها در بخش های اساسات مدیریت، مدیریت حل منازعات، رهبری، مدیریت سازمان، مدیریت اسناد سازمانی و آموزش مقدماتی کمپیوتر برای امورات اداری از 3 الی 9 روز دایر گردیده بود.

در محفل توزیع این تصدیق نامه ها، مصطفی یونس زاد رییس منابع بشری وزارت تحصیلات عالی، ضمن تبریکی برای فارغان گفت، ارتقای ظرفیت یک اصول در ادارات است، که کارمندان توانایی کامل را جهت پیشبرد کاری خود به صورت درست و قابل قبول داشته باشند.

یونس زاد اضافه نمود که ریاست منابع بشری وزارت تحصیلات عالی پلان دارد که ورکشاپ های بیشتر کوتاه مدت و دراز مدت را برای کارمندان جهت ارتقای ظرفیت آنها فراهم بسازد.

وی از فارغان این ورکشاپ ها خواست تا آنچه را در جریان آموزش فرا گرفته اند در ساحه عمل تطبیق نمایند.