You are here

2500 تن محصلان پوهنتون تخار از یک برنامه آموزشی سند فراغت شان را بدست آوردند

بیش از دو هزارو پنج صد تن از محصلان پوهنتون تخار پس از فراگیری یک برنامه آموزشی کوتاه مدت، سند فراغت شان را به دست آوردند.

این برنامه به همکاری موسسه تعلیمی مدیریت و رهبری و با تفاهم وزارت تحصیلات عالی به سطح پوهنتون های کشور به راه انداخته شده است.

در این برنامه آموزشی برای محصلان اشتراک کننده؛ مهارت های پروپوزل نویسی، فن بیان و سخنرانی، مدیریت و رهبری، مدیریت پروژه، روش تحقیق، مدیریت صنف و اخلاق سازمانی آموزش داده شد.

در محفلی که به مناسبت توزیع تصدیق نامه ها به اشتراک کننده گان این برنامه، در تالار عمومی پوهنتون  تخار برگزار گردید، پوهندوی خیرالدین خیرخواه رئیس پوهنتون تخار، ضمن تشکری از همکاری وزارت تحصیلات عالی و موسسه  تعلیمی مدیریت و رهبری، از همه محصلان خواست تا با اشتراک فعال شان در چنین برنامه های آموزشی، سطح علمی شان را افزایش داده، مهارت های لازم را در کنار دروس پوهنتون فرا گیرند.

بعداً ضیا الاسلام شیوا رییس موسسه تعلیمی مدیریت و رهبری از همکاری و حمایت متقابل رهبری پوهنتون  تخار اظهار قدردانی نموده گفت: برنامه های را که ما برای محصلان در نظر گرفته ایم در تفاهم با وزارت تحصیلات عالی بوده و راه اندازی چنین برنامه های آموزشی در غنامندی دانش و تجارب محصلان خیلی موثر می باشد.

همچنان در این محفل معاون امور محصلان و چند تن از محصلان پیرامون اهمیت برنامه مذکور صحبت نموده، برگزاری این برنامه ها را در جهت بلند بردن سطح آگاهی و ارتقای ظرفیت محصلان مهم عنوان نمودند.

در اخیر تصدیق نامه های برنامه آموزشی یاد شده، از سوی مسوولین پوهنتون تخار به محصلان فارغ شده توزیع گردید.