You are here

25 عراده موتر بس به پوهنتون های کشور توزیع گردید

وزیر تحصیلات عالی به منظور ایجاد سهولت ترانسپورتی برای محصلان اناث پوهنتون های ولایات کشور، 25 عراده موتر بس را به این پوهنتون ها توزیع نمود. 
درمحفل توزیع کلید های این وسایط، پوهنمل دکتورنجیب الله خواجه عمری وزیر تحصیلات عالی گفت تحویل دهی این موتر ها برای انتقال محصلان اناث به پوهنتون های صورت می گیرد که فاصله لیلیه ها از پوهنتون و یا فاصله پوهنتون از مناطق مسکونی باعث مشکل برای محصلان دختر گردیده است. موصوف توزیع موترها را نشانه ی از تعهد وزارت تحصیلات عالی در راستای ایجاد زمینه های بهتر تحصیلی وتقویت حضور بانوان در نهادهای علمی کشور عنوان نمود. 
وزیر تحصیلات عالی گفت: " این 25 عراده کاستر از سوی جمهوری ازبکستان کمک شده است. و رئیس جمهور کشور بنا بر درخواست وزارت تحصیلات عالی آنرا به این وزارت اختصاص داد.
دکتورنجیب الله خواجه عمری، از توجه شخص رییس جمهور نسبت به سکتور تحصیلات عالی نیز سپاس گزاری نموده اضافه کرد که توزیع موتر ها به اساس رده بندیِ نیاز پوهنتون ها در ولایات صورت گرفته است. 


به گفته وزیر تحصیلات عالی تمام پوهنتون ها از داشتن وسایط و امکاناتی که سهولتی در مسیر تحصیلات عالی ایجاد کند بی نیاز نیست ولی برخی ولایات به دلیل توسعه نیافتگی و مشکلات دیگر نیازمند تر اند. 
دکتورنجیب الله خواجه عمری افزود:"پیش از این 25 عراده موتر دیگر نیز به کمک بانک جهانی خریداری و به هدف رفت و برگشت محصلان قشر اناث به پوهنتون ها توزیع شده است و در آینده نیز چنین برنامه های روی دست است.
وزیر تحصیلات عالی ضمن سپاس گزاری از کشور از بکستان، تاکید ورزید که مسوولان پوهنتون ها باید در "حفظ، نگهداری و استفاده معقول" از این وسایط کوشا باشند، تا مدت استفاده از این وسایط طولانی تر گردد. 
در اخیر کلید های موتر های یاد شده به رووسای پوهنتون های ولایات توزیع گردید.