You are here

25 عراده بس نوع کاستر که جهت سهولت رفت و آمد محصلان اناث خریداری شده است، امروز رسماً توسط سرپرست وزارت تحصیلات عالی به روسای پوهنتون های کشور تسلیم داده شد

در مراسم که به این منظور در وزارت تحصیلات عالی کشور با اشتراک هیات رهبری وزارت تحصیلات عالی، روسای پوهنتون های دولتی، مشاور دفتر بانو اول کشور و نماینده وزارت امور زنان برگزار گردید، داکتر عبداللطیف روشان سرپرست وزارت تحصیلات عالی گفت: بس های یاد شده به آنعده از پوهنتون های کشور داده می شود که محصلان اناث از فاصله های دور می آیند و یا در مناطق شان مشکلات نا امنی و یا ترانسپورتی وجود دارد. وی اضافه کرد متاسفانه اکثریت نفوس بی سواد در میان زنان و دختران وجود دارد که وزارت تحصیلات عالی کشور با درک اهمیت این موضوع، برنامه های را که باعث تقویت حضور زنان در نهاد های اکادمیک کشور می گردد، روی دست دارد. داکتر روشان علاوه کرد که وزارت تحصیلات عالی در کنار توزیع بس های یاد شده، برنامه های دیگر را نیز عملی خواهد کرد که از آن جمله اختصاص دادن سیت های مشخص در پروسه کانکور، تأمین مصئونیت زنان و دختران در نهاد های تحصیلی، فراهم کردن زمینه های کاری برای زنان، بورسیه های تحصیلی، اعمار لیلیه ها و اعمار کودکستان هامی باشد. سرپرست وزارت تحصیلات عالی ضمن قدرانی از برنامه انکشاف پوهنتون ها، گفت که این پروسه همچنان ادامه داشته و سایر نهاد های تحصیلات عالی نیز از آن مستفید خواهند شد. دوکتور احمد سیر مهجور معین مالی و اداری وزارت تحصیلات عالی گفت وزارت تحصیلات عالی در راستای رشد و تقویت قشر اناث در نهاد های تحصیلی و تعهدات که با جامعه جهانی در این مورد نموده است گام برداشته است تا سهولت های لازم را برای تداوم تحصیلات شان مهیا سازند. وی گفت از جمله این سهولت ها خریداری 25 عراده بس های نوع کاستر می باشد و به آن عده نهاد های تحصیلی کشور داده شده است که در آن شمار محصلان اناث بیشتر بوده و در کنار آن مشکلات ترانسپورتی و امنیتی دارند، همچنان نور احمد درویش رئیس برنامه انکشاف تحصیلات عالی گفت: برنامه انکشاف تحصیلات عالی یک برنامه 5 ساله بوده که مطابق پلان استراتیژیک وزارت تحصیلات عالی کشور تنظیم شده است. وی گفت در این برنامه یک جز عمده آن افزایش جذب محصلان اناث در نهاد های تحصیلی، اعمار لیلیه های اناثیه، تهیه سکالرشپ ها، اعمار کودکستان ها و سایر برنامه ها می باشد. در اخیر داکتر عبداللطیف روشان سرپرست وزارت تحصیلات عالی در حالیکه معینان این وزارت نیز حضور داشتند، اسناد بس های یاشد شده را به روسای پوهنتون های کشور تحویل داد. به گفته معین مالی و اداری وزارت تحصیلات عالی بس های یاد شده فی عراده آن به قیمت 4 میلیون و شش صد هزار افغانی به کمک برنامه انکشاف تحصیلات عالی HEDP از کشور جاپان خریداری شده است